Завршна сметка

  • Печати

Наменски додатоци - Завршна сметка 2016

   

- 01 Наменски

- 02 Наменски

- 03 Наменски

- 04 Наменски

- 05 Наменски

- 06 Наменски 
           

- 07 Наменски

- 08 Наменски

- 09 Наменски

- 10 Наменски

- 11 Наменски

- 12 Наменски 
           

- 13 Наменски

- 14 Наменски

- 15 Наменски

- 16 Наменски

- 17 Наменски

 

Сопствени приходи - Завршна сметка 2016

   

- 01 Сопствени

- 02 Сопствени

- 03 Сопствени

- 04 Сопствени

- 05 Сопствени

- 06 Сопствени 
             

- 07 Сопствени

- 08 Сопствени

- 09 Сопствени

-10 Сопствени

- 11 Сопствени

- 12 Сопствени 
           

- 13 Сопствени

- 14 Сопствени

- 15 Сопствени

- 16 Сопствени

- 17 Сопствени

- 18 Сопствени
 

Завршна Сметка 2016 год. донаторска сметка Проект Инклузија на деца роми во јавните детски градинки

   

- 01 Завршна

- 02 Завршна

- 03 Завршна

- 04 Завршна

- 05 Завршна

- 06 Завршна 
             

- 07 Завршна

- 08 Завршна

- 09 Завршна

- 10 Завршна

-11 Завршна

- 12 Завршна 
             

- 13 Завршна

- 14 Завршна

- 15 Завршна

 

 

 

Општинска  наменска  сметка - дотации за 2017 година

    - 01 Завршна

- 02 Завршна

- 03 Завршна

- 04 Завршна

- 05 Завршна

- 06 Завршна

              - 07 Завршна

- 08 Завршна

- 09 Завршна

- 10 Завршна

- 11 Завршна

- 12 Завршна

              - 13 Завршна

- 14 Завршна

- 15 Завршна

- 16 Завршна

 

 Сопствени приходи - самофинансирачка 2017 година

    - 01 Завршна

- 02 Завршна

- 03 Завршна

- 04 Завршна

- 05 Завршна

- 06 Завршна

              - 07 Завршна

- 08 Завршна

- 09 Завршна

- 10 Завршна

- 11 Завршна

- 12 Завршна

              - 13 Завршна

- 14 Завршна

- 15 Завршна

- 16 Завршна

 Инклузија на деца роми- 2017 година

    - 01 Завршна

- 02 Завршна

- 03 Завршна

- 04 Завршна

- 05 Завршна

- 06 Завршна

              - 07 Завршна

- 08 Завршна

- 09 Завршна

- 10 Завршна

- 11 Завршна

- 12 Завршна

              - 13 Завршна

- 14 Завршна

- 15 Завршна

- 16 Завршна

- 17 Завршна

 

 

Општинска  буџетска  сметка  2017  год.

    - 01 Завршна

- 02 Завршна

- 03 Завршна

- 04 Завршна

              - 07 Завршна

- 08 Завршна

- 09 Завршна

- 10 Завршна

- 11 Завршна

- 12 Завршна

              - 13 Завршна

- 14 Завршна

- 15 Завршна

 

 

 

Наменски приходи, завршна сметка за 2018 година

    - 01 Завршна

- 02 Завршна

- 03 Завршна

- 04 Завршна

- 05 Завршна

- 06 Завршна

              - 07 Завршна

- 08 Завршна

- 09 Завршна

- 10 Завршна

- 11 Завршна

- 12 Завршна

              - 13 Завршна

- 14 Завршна

- 15 Завршна

- 16 Завршна

- 17 Завршна

- 18 Завршна

- 19 Завршна

 Сопствени приходи, завршна сметка за 2018 година

    - 01 Завршна

- 02 Завршна

- 03 Завршна

- 04 Завршна

- 05 Завршна

- 06 Завршна

              - 07 Завршна

- 08 Завршна

- 09 Завршна

- 10 Завршна

- 11 Завршна

- 12 Завршна

              - 13 Завршна

- 14 Завршна

- 15 Завршна

- 16 Завршна

- 17 Завршна

 Инклузија на деца роми- 2018 година

    - 01 Завршна

- 02 Завршна

- 03 Завршна

- 04 Завршна

- 05 Завршна

- 06 Завршна

              - 07 Завршна

- 08 Завршна

- 09 Завршна

- 10 Завршна

- 11 Завршна

- 12 Завршна

              - 13 Завршна

- 14 Завршна

- 15 Завршна

Општинска  буџетска  сметка  2018  год.

    - 01 Завршна

- 02 Завршна

- 03 Завршна

- 04 Завршна

- 05 Завршна

- 06 Завршна

- 07 Завршна

- 08 Завршна

             

- 09 Завршна

- 10 Завршна

- 11 Завршна

- 12 Завршна

- 13 Завршна

- 14 Завршна

- 15 Завршна

- 16 Завршна

             

 

Буџетска сметка, завршна сметка за 2019 година

    - 01 Завршна

- 02 Завршна

- 03 Завршна

- 04 Завршна

- 05 Завршна

- 06 Завршна

              - 07 Завршна

- 08 Завршна

- 09 Завршна

- 10 Завршна

- 11 Завршна

- 12 Завршна

              - 13 Завршна

- 14 Завршна

 

 Сопствени приходи, завршна сметка за 2019 година

    - 01 Завршна

- 02 Завршна

- 03 Завршна

- 04 Завршна

- 05 Завршна

- 06 Завршна

              - 07 Завршна

- 08 Завршна

- 09 Завршна

- 10 Завршна

- 11 Завршна

- 12 Завршна

               

 

 Инклузија на деца роми- 2019 година

    - 01 Завршна

- 02 Завршна

- 03 Завршна

- 04 Завршна

- 05 Завршна

- 06 Завршна

              - 07 Завршна

- 08 Завршна

- 09 Завршна

- 10 Завршна

               

 

Општинска  буџетска  сметка  2019  год.

- 01 Завршна

- 02 Завршна

- 03 Завршна

- 04 Завршна

- 05 Завршна

- 06 Завршна