Распоред на активности

  • Печати

За деца од најрана предучилишна возраст (од 8 до 24 месеци)

Прием на децата и слободни активности

Подготовка за појадок и појадок

Реализација на дневно планирање

Ужинка

Тоалет и пасивен одмор (за бебиња)

Слободни игри и престој на воздух (за хетерогени групи)

Тоалет и подготовка за ручек

Ручек

Пасивен одмор- спиење

Ужинка

Реализација на дневно планирање

Слободни игри

Заминување на децата

до 08,15

08,15

09ч

10ч

10,20

10,30

11.30

12,00

12,00

14,45

15,10

16,00

до 18,00

 

 

За деца од градинка (од 2 до 6 години)

 

Прием на децата и слободни активности

Утринска гимнастика

Подготовка за појадок и појадок

Реализација на дневно планирање

Ужинка

Реализација на дневно планирање

Прошетки , набљуденија и престој на воздух

Тоалет и подготовки за ручек

Ручек

Пасивен одмор- спиење

Ужинка

Реализација на дневно планирање

Слободни игри

Средување на занималната

Заминување на децата

до 08,15

08,15

08,30

09

10

10,30

11,00

12,00

12,15

12,45

14,45

15,15

16,30

17,30

до 18,00