Уписи

  • Печати

ПО ДОБИЕНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ДЕКА БАРАЊЕТО - АПЛИКАЦИЈАТА Е ОДОБРЕНА И ДЕТЕТО МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ СО ПРЕСТОЈ РОДИТЕЛИТЕ ИМААТ ОБВРСКА ДА ГИ ДОСТАВАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕТЕТО:

  1. ДА СЕ ДОСТАВИ ДОСИЕ НА ДЕТЕ (објавено на интернет страна на МТСП или истото да се навбави од некоја книжарница) КОЕ ГО НОСИ КАЈ МАТИЧЕН ЛЕКАР ДА ЈА ЗАВЕРИ ПОТВРДАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА  И ДА ИЗДАДЕ ЛЕКАРСКА БЕЛЕШКА ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА ДЕТЕТО 
  2. ДА ДОСТАВИ КОПИЈА - ПРЕПИС ОД КАРТОН ЗА ИМУНИЗАЦИЈА НА ДЕТЕТО 
  3. ПОТПИШАН ДОГОВОР ЗА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ЗА ПРЕСТОЈ НА ДЕТЕ (2 примероци) - овој документ се добива во градинката 
  4. ДА СЕ ПОТПИШЕ ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА ФОТОГРАФИРАЊЕ НА ДЕТЕТО (ОПЦИЈАЛНО АКО СЕ СОГЛАСНИ ЈА ПОПОЛНУВААТ , АКО НЕ ПРАЗНА ЈА ДОСТАВУВААТ) - овој документ се добива во градинката