• ЈУДГ ,, 25 Мај'

  - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
 • ЈУДГ ,, 25 Мај'

  еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
 • 1
 • 2
 • 3

Уписи

ПО ДОБИЕНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ДЕКА БАРАЊЕТО - АПЛИКАЦИЈАТА Е ОДОБРЕНА И ДЕТЕТО МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ СО ПРЕСТОЈ РОДИТЕЛИТЕ ИМААТ ОБВРСКА ДА ГИ ДОСТАВАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕТЕТО:

 1. ДА СЕ ДОСТАВИ ДОСИЕ НА ДЕТЕ (објавено на интернет страна на МТСП или истото да се навбави од некоја книжарница) КОЕ ГО НОСИ КАЈ МАТИЧЕН ЛЕКАР ДА ЈА ЗАВЕРИ ПОТВРДАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА  И ДА ИЗДАДЕ ЛЕКАРСКА БЕЛЕШКА ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА НА ДЕТЕТО 
 2. ДА ДОСТАВИ КОПИЈА - ПРЕПИС ОД КАРТОН ЗА ИМУНИЗАЦИЈА НА ДЕТЕТО 
 3. ПОТПИШАН ДОГОВОР ЗА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ЗА ПРЕСТОЈ НА ДЕТЕ (2 примероци) - овој документ се добива во градинката 
 4. ДА СЕ ПОТПИШЕ ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА ФОТОГРАФИРАЊЕ НА ДЕТЕТО (ОПЦИЈАЛНО АКО СЕ СОГЛАСНИ ЈА ПОПОЛНУВААТ , АКО НЕ ПРАЗНА ЈА ДОСТАВУВААТ) - овој документ се добива во градинката