• ЈУДГ ,, 25 Мај'

    - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
  • ЈУДГ ,, 25 Мај'

    еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
  • 1
  • 2
  • 3

"Искра"

 

Ул. Палмиро Толјати ббiskra

тел:2521-093

вкупно вработени 14

капацитет: 150 деца

1 група најрана предучилишна возраст (0-2 год.)

4 групи постара предучилишна возраст (2 год. - се до поаѓање на училиште)

Вкупна површина од 1263м²

Започнува со работа 1965г.