• ЈУДГ ,, 25 Мај'

    - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
  • ЈУДГ ,, 25 Мај'

    еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
  • 1
  • 2
  • 3

Проекти

ЕКСТЕРНИ ПРОЕКТИ :

1. „Инклузија на децата од ромска популација во редовните групи во детските градинки “

2. „Инклузија на децата со посебни потреби во редовните групи“

3. „Спорт и спортски активности“

4. „Градот низ детските очи“ 

5. „Бон тон за деца “

6. „Од дете за дете “

7. „Градина во детските градинки“

8. „Почитување на различностите и мултикултурализмот во градинките“

9. „Моја хигиена, моја навика“

10. „Рециклирање со имагинација“

11. „Семејството и семејните вредности“

12. „Проект за селектирање и рециклирање со имагинација“

13. „Здрави животни навики“

 

ИНТЕРНИ ПРОЕКТИ :

1. „Македонија“ - објект Сонце

2. „Светот на животните„ - објект Синоличка

3. „Животен стил и домакински вештини“ - објект Искра

4. „Како се разболуваме, како се лекуваме“ - објект Детелинка 

5. „Весела математика“ - објект Пони

6. „Да ги запознаеме професиите“ - објект Морковче