• ЈУДГ ,, 25 Мај'

  - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
 • ЈУДГ ,, 25 Мај'

  еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
 • 1
 • 2
 • 3

Соработка со родители

Соработката на детската градинка со родителите и квалитетната комуникација на релација дете-воспитувач-родител е еден од основните фактори насочени кон обезбедување на правилен и оптимален развој и учење на детето. оваа релација за да се активира  и реализира потребно е следното: 

 

 • поттикување на родителите за нивно активно вклучување во подготовката и реализацијата на воспитно - образовниот процес ;
 • советот на родители кој во соработка со градинката ќе овозможи донесување на важни одлуки и решенија за успешно извршување на воспитно-образовната работа;
 • присуств на родителите во процесот на адаптација на детето и организирање на работилници за разни поводи;
 • организирање на родитеслки средби , поединечни разговори со родителите и сл. ;
 • информирање на родителите (усно, писмено, огласна табла, информативни материјали ...);
 • консултатитвни разговори со цел навремено реагирање и конструктивно решавање на проблемите поврзани со развојот а детето;
 • учество на родителите во приредби, прослави, декорирарње на просторот во градинката и сл.;
 • вклучување на родителите во работилници за опремување на просторот  за одгледување на градинарски култури  за потребите за здрава и правилна исхрана  на нивните деца;
 • вклучување на родителите во реализација  на Еко - програмата 

 

Сите овие клучни сегменти преку нивната реализација ќе допринесат за решавање на многу прашања поврзани со детето , а со тоа и можност родителот директно да влијае врз воспитаниео на неговото дете, неговиот развој и исполнувањето на неговите желби, интереси и потреби.

Отвореноста на детската градинка кон семејството е важна компонента во успешно реализирање на воспитно-образовната програма и самото функционирање на градинката . При планирањето на оваа соработка ќе бидат почитувани следните принципи: 

 

 • почитување на семејството како примарен и основен фактор  во развој на децата ;
 • почитување на психолошко-педагошките аспекти на одвојување на детето од семејството ;
 • почитување на потребата од усогласување на постапките кај сите воспитно-образовни фактори ;
 • почитување на современите вспитно-образовни тенденции во градинката;
 • почитување на индивидуалноста на сеое дете , како и за инзворно информирање на родителите секоја прва среда во месецот е отворен ден за родителите