• ЈУДГ ,, 25 Мај'

  - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
 • ЈУДГ ,, 25 Мај'

  еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
 • 1
 • 2
 • 3

Соработка со институции

 За успешно реализирање на поголемиот број предвидени воспитно-образовни задачи неопходно е Детската градинка да соработува со други воспитно-образовни,спортски, здравствени, културни, научни и други установи. Сето ова има голема улога во подобрувањето на резултатите и постигнувањата на децата во целовкупниот нивен развој. 

                Основна соработка Детската градинка остварува со :

 • Општина Гази Баба - на сите нивоа
 • Министерство за труд и социјална политика - сектор за детска заштита 

 

1. Соработка со други воспитно -образовни установи 

 • Бирото за развој  на образованието 
 • Детските градинки во градот и Републиката 
 • Основните училишта на територијата на Општината
 • Филозофскиот факултет при Универзитетот Кирил и Методиј - Скопје
 • Педагошки факултет во Скопје и Штип 
 • Министерство за образование на РМ

 

2. Соработка со спортски , здравствени и културни установи и здруженија 

 • Соработка со Поликлиниката „Ченто„ , во делот на едукација на децата за орално здравје 
 • Соработка со Советодавен центар на О.Гази Баба и СОС -Детско село, за зајакнување на семејството , односно превенција од напуштање на децата од биолошките семејства 
 • Соработка со Детскиот културен центар „Карпош„
 • Соработка со Сојузот за грижи и воспитание на децата на град Скопје
 • Соработка со Црвениот крст на град Скопје и О. Гази Баба 
 • Соработка со МТСП и РСБС со реализација на проекти поврзани со безбедноста на децата во сообраќајот и сообраќајната култура 
 • Соработка со Музеи во Скопје : Музеј на современа уметност , музеј на град Скопје, Археолошки локалитет и Музеј на отворено „Тумба Маџари„
 • Јавните медиуми 

 

3. Педагошко -методска пракса на студенти 

И оваа година детската градинка е им овозможи реализирање на педагошко методска практика на студенти до соодветните студии на Педагошкиот факултет и филозофскиот факултет. Околу дваесетина студенти ќе имаат можност да ја реализираат својата пракса во Детската градинка и со помож на воспитувач - ментор да ја реализираат наставната програма.

 

4.Мозаик - билингвална група 

Како дел од мултикултурните случување на ниво  на ЈУДГ „25 Мај„ постои групата Мозаик како билингвална група во која работат воспитувачи од Македонска и Албанска националност , а децата имаат можност да ги следат активностите на двата јазика.