• ЈУДГ ,, 25 Мај'

  - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
 • ЈУДГ ,, 25 Мај'

  еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
 • 1
 • 2
 • 3

Правилник за внатрешна организација

Врз основа на член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ„ бр.27/14, 199/14, 27/16,35/18,198/18 и „Службен весник на РСМ„ 143/19и 14/20) и член 116 став 1 алинеа 8 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија„ бр.23/13, 12,14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија„ бр.104/19,146/19, 275/19 и 311/20)и член27 став 1 алинеја 9од Статутот на Јавната установа за деца - детска градинка „25 МАЈ“ – општина Гази Баба - Скопје бр.01-466/2 од 26.12.2013год., Управниот одбор на Јавната установа за деца- детска градинка „25 МАЈ“ – општина Гази Баба - Скопје, на седницата одржана на ден _____.06.2021година, донесе  

П Р А В И Л Н И К

за  внатрешна  организација на  ЈУДГ “25 МАЈ“ на Oпштина Гази Баба во Град Скопје

Член 1

Општа одредба

Со овој правилник се пропишуваат начелата на внатрешната организација на   ЈУДГ “25 МАЈ“- О.Гази Баба- Скопје   видовите на организациски единици, условите за нивното формирање и раководењето со организациските единици..

Член 2

Начела

         Во внатрешната организациска поставеност на ЈУДГ “25 МАЈ“- О.Гази Баба- Скопје се применуваат следниве начела:

$1законитост, стручност, ефикасност и економичност во вршењето на работите и задачите;

$1насоченост кон корисниците на услугите на установата;

$1одговорност при вршењето на службените задачи;

-  еднообразност и хиерархиска поставеност на организацијата на работните места;

$1делегирање на овластувања;

$1меѓусебна координација на раководителите на  организационите единици-објекти, координација на раководителите и директорот на јавната установа за деца,  координација на службите  и директорот и  меѓусебна координација.

      Примената на начелата од ставот 1 на овој член, се заснова на следните критериуми:

$1    надлежностите на јавната установа за деца  утврдени со закон и процесите кои се одвиваат во работењето,

$1 видот, обемот, сложеноста на работите и задачите и нивната меѓусебна сродност и поврзаност.

Член 3

Aкт за внатрешна организација

         Со актот за внатрешна организација  на  ЈУДГ “25 МАЈ“- О.Гази Баба - Скопје се уредуваат:

$1видот и бројот на организациските единици и на службите на  јавната установа за деца  

$1делокругот на работа на организациските единици,службите, нивната одговорност и меѓусебни односи, и

$1начините и формите на раководење (стручни совети и други совети.) и нивнитте надлежности и одговорности.

     Составен дел на актот за внатрешна организација е графички приказ на организацијата на установата (органограм).

Член 4

Организациски единици и служби

Заради обединување на повеќе меѓусебно поврзани подрачја/функции од надлежност на установата, како и заради организирање, следење и координирање на работите од надлежност на  установата и унапредување на нивната меѓусебна соработка, се формираат  7  организациони единици - објекти (Сонце, Синоличка, Искра, Детелинка, Пони, Морковче и Пеперутка) .

Заради непосредно извршување на згрижувачко воспитни работи, воспитно образовни, психолошки педагошки работи, работи на социјална заштита на децата, работа на превентивна заштита на децата,  и други стручни работи за заштита на децата, како и нормативно правни работи, управување со човечки ресурси, материјално-финансиски работи, се формираат 3 служби.

Службите можат да имаат два или повеќе оддели.

Вработените во службите имаат статус на административни службеници, помошно-технички лица и даватели на услуги.

Член  5

Во установата  за деца  има:

$17  седум објекти-организациона единица и

$13 три служби (административна-помошна техничка служба,  стручна служба и воспитно згрижувачка служба ).

                Со организационата единица-објект раководи,  раководител на објект, на кој за работата му одговаараат давателите на јавните услуги  од  воспитно згрижувачка служба  (воспитувачи и негователи), и вработените од помошно техничкиот оддел  кои се распоредени во тој објект.

              

              Раководителот на објект за својата работа одговара на  директорот на установата.

Стручната служба (стручни работници. и стручни соработници.) и административна помошна техничката служба (административните работници и помошно-техничките  работници) за својата работа  одговараат на директорот на установата.

Вработените во помошно техничкиот оддел кои се распоредени во објект-организациона единица за својата работа одговараат на раководителот на објектот.   

 

Член  6

Административна помошно техничка служба

           Административна-помошно техничка служба врши правни административни сметководствени и финансисики работи и управување со човечки ресурси и се грижи за ефикасни и законско работење на установата. Административино- помошна техничката служба исто така  опфаќа  и одржување на објекти и опрема , превоз на лица и опрема, организирање на исхрана и други помошно технички работи.

Административно-помошно техничка служба има два оддела административен оддел и помошно-технички оддел.

      Во административниот оддел  се систематизирани  следните работни места: Советник  - секретар, Виш соработник сметководител,Помлад соработник сметководител, Самостоен референт-Материјален книговодител, Референт аналитичар евидентичар, Помлад референт администратор (вршител на административни работи). Бројот на систематизирани работни места во административниот оддел е во согласност со Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за деца, односно нивниот број изнесува шест систематизирани работни места.   

Во помошно техничкиот оддел се систематизираат следните работни места: хаусмајстор, хигиеничар, градинар, магационер, набавувач, возач, перачка/пеглачка, садомијачка/серверка, главен готвач, помошник готвач.

Член 7

Стручна служба

             Стручната служба врши стручни работи за заштита на децата, педагошки и психолошки работи, работи на социјална заштита на децата, работи на превентивна здравствена заштита.

             Стручната служба има две оддела: оддел на стручни работници и оддел на стручни соработници.

             Во одделот на стручни работници се систематизирани следните работни места:  стручен работник и приправник.

             Во одделот на стручни соработници се систематизирани следните работни места: стручен соработник и приправник.

Член  8

Воспитно-згрижувачка служба

Воспитно згрижувачката служба врши воспитно згрижувачки работи и воспитно образовни работи. Воспитно згрижувачката служба има два оддели .

Воспитен оддел во кој се систематизирани следните работни места:советник, ментор, воспитувач и приправник.

Oддел негователи во кој се систематизирани следните работни места: ментор, неговател /помошно стручен работник и приправник.

                                                  

                                                                    

Член 9

Вкупниот број  на извршителите за секоја од службите е утврден согласно нормативите утврдени во Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на јавната детска градинка.

Член 10

Усогласување на актите на внатрешна организација

Правилникот за  внатрешна  организација на  ЈУДГ “25 МАЈ“- О.Гази Баба - Скопје, е во согласност со Правилникот за начелата на внатрешна  организација на детските градинки.

Член 11

Овој правилник  може да се измени и дополни на начин и постапка како и при неговото донесување.

Член 12

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, по добиена согласност од Советот на Општина Гази Баба, а ќе се применува по добиена согласност од МИОА.

                                                   

Бр. 1-278/1                                                                        Претседател на УО.

16.06.2021 година

Скопје_________________

Органограм

                 

ДИРЕКТОР

                 
                                             
                                             
                         

ОБЈЕКТ “СОНЦЕ“

   
                                             

АДМИНИСТРАТИВНА
ПОМОШНО ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

 

СЛУЖБА ЗА
СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ

 

ВОСПИТНО ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

       
                                             

Административен оддел

 

Помошно технички оддел

 

Оддел на стручни работници

 

Оддел на стручни соработници

 

Оддел на воспитувачи

 

Оддел на негователи

 

Помошно технички оддел

   
                                             
                         

ОБЈЕКТ “СИНОЛИЧКА“

   
                                             
                     

ВОСПИТНО ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

         
                                             
                         

Оддел на воспитувачи

 

Оддел на негователи

 

Помошно технички оддел

   
                                             
                         

ОБЈЕКТ “ИСКРА“

   
                                             
                     

ВОСПИТНО ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

         
                                             
                         

Оддел на воспитувачи

 

Оддел на негователи

 

Помошно технички оддел

   
                                             
                         

ОБЈЕКТ “ДЕТЕЛИНКА“

   
                                             
                     

ВОСПИТНО ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

         
                                             
                         

Оддел на воспитувачи

 

Оддел на негователи

 

Помошно технички оддел

   
                                             
                         

ОБЈЕКТ “ПОНИ“

   
                                             
                     

ВОСПИТНО ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

         
                                             
                         

Оддел на воспитувачи

 

Оддел на негователи

 

Помошно технички оддел

   
                                             
                         

ОБЈЕКТ “МОРКОВЧЕ“

   
                                             
                     

ВОСПИТНО ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

         
                                             
                         

Оддел на воспитувачи

 

Оддел на негователи

 

Помошно технички оддел

   
                                             
                         

ОБЈЕКТ “ПЕПЕРУТКА“

   
                                             
                     

ВОСПИТНО ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

         
                                             
                         

Оддел на воспитувачи

 

Оддел на негователи

 

Помошно технички оддел

   

Систематизација на работни места

ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА- ДЕТСКА ГРАДИНКА  „25 МАЈ‘‘ -

ОПШТИНА ГАЗИ БАБА – СКОПЈЕ

 

ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

 

 

 

 

 

СКОПЈЕ, ЈУНИ - 2021 ГОДИНА

Врз основа на член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ„ бр.27/14, 199/14, 27/16,35/18,198/18 и „Службен весник на РСМ„ 143/19и 14/20) и член 116 став 1 алинеа 8 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија„ бр.23/13, 12,14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија„ бр.104/19,146/19, 275/19 и 311/20)и член27 став 1 алинеја 9од Статутот на Јавната установа за деца - детска градинка „25 МАЈ“ – општина Гази Баба - Скопје бр.01-466/2 од 26.12.2013год., Управниот одбор на Јавната установа за деца- детска градинка „25 МАЈ“ – општина Гази Баба - Скопје, на седницата одржана на ден.___06.2021 г. донесе:

 

ПРАВИЛНИК

за систематизација на работните места во

ЈУДГ “25 МАЈ“ –Општина Гази Баба Скопје

                                

 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овојправилник се утврдува бројот на вработени (административни службеници, даватели на услуги, помошно – технички лица) распоредот, шифрата, називот и описот на работните места по организациони единици – објект и служби, општитеи посебните услови потребни за извршување на работите и на задачите на одделните работни места вово ЈУДГ „25 МАЈ“ – О.Гази Баба- Скопје.

Член 2

Работите и задачите што се вршат во ЈУДГ “25 МАЈ“ – О.Гази Баба- Скопје сеопределуваат, согласно нивната сродност, меѓусебна поврзаност, видот, обемот и степенот на сложеноста, одговорноста и другите услови за нивното извршување.

Член 3

Работите и задачите утврдени со овој правилник претставуваат основа за вработување и распоредување на вработените  во ЈУДГ “25 МАЈ“ – О.Гази Баба- Скопје

Член 4

           ВоЈУДГ “25 МАЈ“ – О.Гази Баба - Скопје систематизирани се вкупно 78работни места на кои се распоредени вкупно194извршители  (административно помошнотехничка служба, организациона единица – објект, стручна служба и воспитно –згрижувачка служба).

Член 5

Табеларниот преглед (работна карта) на работните места  во ЈУДГ “25 МАЈ“ – О.Гази Баба- Скопје е прилогна овој правилник.

$1I. АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА И ПОМОШНО ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ

 

 

I.1.1. Административен оддел

Член 6

Во административниот оддел се утврдени и опишани вкупно 6 (шест) работни места, кои ги извршуваат 6 (шест)административни службеници распоредени во административниот оддел и управување со човечки ресурси, согласно Правилникот за начелата на внатрешна организација наЈУДГ “25 МАЈ“ – О.Гази Баба- Скопје.

Работните места од членот 6 на овој правилник се согласно Законот за административни службеници и се распоредени на следниот начин:

-    Ниво В1- 1(еден) извршител

-    Ниво В2- 1(еден) извршител

-    Ниво В4 - 1(еден) извршител

     -   Ниво Г1 - 1(еден) извршител

-   Ниво Г3 - 1(еден) извршител

-    Ниво Г4 - 1(еден) извршител

Општи услови

Член 7

          За пополнување на работните места во јавните установи за деца  административните службеници треба да исполнуваат општи и посебни услови.

Општите услови утврдени со Законот за административните службеници се:

-да е државјанин на Република Македонија,

-активно да го користи македонскиот јазик,

-да е полнолетен,

-да има општа здравствена способност за работното место и

-со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови

Член 8

         (1)  Посебни услови утврдени со закон за стручните административни службеници од категоријата В се:

- стручни квалификации, и тоа:

- за нивото В1 ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен и

- за нивоата B2, В3 и В4 ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен.

$1Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

$1Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски).

$1Работно искуство и тоа:

$1За нивото В1 најмалку 3 години работно искуство во струката,

$1За нивото В2 најмалку 2 години работно искуство во струката,

$1За нивото В3 најмалку 1 година работно искуство во струката,

$1За нивото В4 со или без работно искуство во струката,

$1(1) Потребни општи работни компетенции на средно ниво :

$1решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг

$1учење и развој

$1комуникација

$1остварување резултати

$1работење со други/тимска работа

$1стратешка свест

$1ориентираност кон клиенти/ засегнати страни и

финансиско управување

Член 9

         (1) Посебни услови утврдени со законот за помошно - стручни административни службеници од категоријата Г се:

$1ниво на стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование.

$1активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,

$1работно искуство, и тоа:

 -  за нивото Г1 со најмалку 3 години работно искуство во струката,

 -  за нивото Г3 со најмалку 1година работно искуство во струката,

-  за нивото Г4 соили без работно искуство во струката.

-активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски).

(2) Потребни општи работни компетенции на основно ниво:

$1учење и развој;

комуникација;

$1остварување резултати;

$1работење со други/тимска работа;

$1ориентираност кон странките/засегнати страни и

$1финансиско управување.

I.1.2.Помошно-технички  оддел

 

Член 10

Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 28 (дваесет и осум) работни места на помошно - техничките лица со вкупно 53 извршители, распоредени во 4 (четири) подгрупи.

Член 11

Работните места од членот 11 на овој правилник се распоредени на следниот начин:

(помошно технички лица за одржување на објекти и опрема)

$1Ниво А01 – 8

(помошно технички лица за превоз на лица и опрема)

$1Ниво А01- 1                  

(помошно технички лица во кујна)

$1Ниво А01- 1               

$1Ниво А02 - 1

$1Ниво А03- 3

$1Ниво А04 - 13            

(други помошно – технички лица)

$1Ниво А01 -  26

   

Член 12

За пополнување на работните места во јавните установи за деца  помошно-техничките лица треба да исполнуваат општи и посебни услови.

          Општи услови утврдени со Законот за заштита на децата за помошно – техничките лица се:

$1Да е државјанин на Република Македонија;

$1Да е физички и психички здрав;

$1Да го познава македонскиот јазик и кирилското писмо;

$1Да не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење професија,дејност или должност;

$1Да не му е изречена казна со правосилна судска пресуда со која е осудено за кривично дело за семејно насилство, одземање на малолетно лице, негрижа или злоставување на малолетно лице или родосквернавење, за кривичнодело од групата на дела против половата слобода, без оглед на изречената санкција и кај кое во согласност со закон е утврдено дискриминаторско однесување и;

$1Да исполнува и други услови утврдени во актот за внатрешна систематизација на работните места.

Посебни услови

Посебни услови утврдени за помошно-техничките лица од подгрупа 1 (помошно-технички лица за одржување на објекти и опрема)  од категоријата А се:

$1Стручни квалификации, и тоа:

- за ниво А01 помошно-технички лица од прво ниво, со најмалку ниво на квалификации IV, 240 кредити според Европски кредитен систем во стручното образование и обука (ЕЦВЕТ) или Македонски кредит систем за општо образование (МКСОО) или четиригодишно средно образование,

 - за ниво А02 помошно-технички лица од второ ниво, со најмалку ниво на квалификации III, 180 кредити според Европски кредитен систем во стручното образование и обука (ЕЦВЕТ) или тригодишно средно образование и

- за ниво А03 помошно-технички лица од трето ниво со најмалку ниво на квалификации I или основно образование.

II. ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ

1.Стручна служба

Член 13

Со овој правилник се утврдени и опишани вкупно 8 работни места во стручната служба со вкупно 8извршители, распоредени во оддел на стручни работници и оддел на стручни соработници.

II.1.1 Оддел на стручни работници

Член 14

          Работните места на стручните работници се распоредени во категорија Б. Во рамките  на категоријата Б се утврдуваат следните нивоа:

- ниво Б3 стручен работник 1 (еден) извршители

- ниво Б4 стручен работник 4 (четири) извршители,

      

II.1.2 Оддел на стручни соработници

 

Член 15

          Работните места на стручните соработници се распоредени во категорија Г.

          Во рамките  на категоријата Г се утврдуваат следните нивоа:

          - ниво Г3 стручен соработник 2 (два) извршители,

         - ниво Г4 стручен соработник 1 (еден) извршители,

         

2. ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

Член 16

Со овој правилник се утврдени и опишани вкупно 30 (триесет) работни места во воспитно-згрижувачката служба со вкупно 121 (сто дваесетиеден) извршители, распоредени во оддел на воспитувачи и оддел на негователи.

II.2.1 Оддел на воспитувачи

Член 17

          Работните места на воспитувачите се распоредени во категорија В.

          Во рамките  на категоријата В се утврдуваат следните нивоа:

- ниво В1 советник  1(еден)извршители,

- ниво В2 ментор 1(еден) извршител,

- ниво В3 воспитувач  36 (триесет и шест) извршители,

- ниво В4 приправник 10 (десет) извршители.

          

II.2.2 Оддел на негователи

Член 18

          Работните места на негователи се распоредени во категорија Д.

          Во рамките  на категоријата Д се утврдуваат следните нивоа:

- ниво Д2 ментор 1(еден) извршител,

- ниво Д3 неговател / помошно стручен работник58 (педесет и осум) извршители,

- ниво Д4 приправник 14 (четиринаесет ) извршители

                                      

                              

 Општи услови

Член 19

За пополнување на работните места во јавните установи за деца  давателите на услуги  треба да исполнуваат општи и посебни услови

          Општи услови утврдени со Законот за заштита на децата за давателите на услуги се:

-Да е државјанин на Република Македонија;

-Да е физички и психички здрав;

-Да го познава македонскиот јазик и кирилското писмо;

-Да не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност;

-Да не му е изречена казна со правосилна судска пресуда со која е осудено за кривично дело за семејно насилство, одземање на малолтно лице, негрижа или злоставување на малолетно лице или родосквернавење, за кривичнодело од групата на дела против половата слобода, без оглед на изречената санкција и кај кое во согласност со закон е утврдено дискриминаторско однесување и

-Да исполнува и други услови утврдени во актот за внатрешна систематизација на работните места.

Посебни  услови

Член 20

Посебни услови утврдени со Законот за заштита на децата за давателите на услуги  се:

- за ниво А1 со соодветно високо образование за вработени  од редот на стручните работници од ниво Б1, Б2 и Б3, односно од редот на воспитувачи од ниво В1, В2, В3, најмалку пет години работно искуство во установата, со соодветна лиценца за работа за стручен работник односно за воспитувач.

- за ниво Б1 - дипломиран  педагог, дипломиран психолог, дипломиран социјален работник, дипломиран дефектолог/специјален едукатор и рехабилитатор, дипломиран логопед, доктор на медицина, доктор на стоматологија , со стекнати 240 кредити по ЕКТС или завршен VII1 степен, важечка лиценца за стручен работник, со најмалку пет години работно искуство по дипломирањето во струката.

 - за ниво Б2 - дипломиран  педагог, дипломиран психолог, дипломиран социјален работник, дипломиран дефектолог/специјален едукатор и рехабилитатор, дипломиран логопед, доктор на медицина, доктор на стоматологија, со стекнати 240 кредити по ЕКТС или завршен VII1 степен, важечка лиценца за стручен работник, со најмалку три години работно искуство по дипломирањето.

- за ниво Б3 - дипломиран  педагог, дипломиран психолог, дипломиран социјален работник, дипломиран дефектолог/специјален едукатор и рехабилитатор, дипломиран логопед, доктор на медицина, доктор на стоматологија,   со стекнати 240 кредити по ЕКТС или завршен VII1 степен, важечка лиценца за стручен работник со најмалку една година работно искуство во струката.

- за ниво Б4  - дипломиран  педагог, дипломиран психолог, дипломиран социјален работник, дипломиран дефектолог/специјален едукатор и рехабилитатор, дипломиран логопед, доктор на медицина, доктор на стоматологија, со стекнати 240 кредити по ЕКТС или завршен VII1 степен, важечка лиценца за стручен работник, без/со работно искуство.

-  за ниво В1 - воспитувач на деца над две години возраст до шест години возраст, односно до поаѓање во основно училиште (дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание и дипломиран педагог), со стекнати 240 кредити според ЕКТС или завршено високо образование VII/1 степен  и воспитувач за престој на деца на возраст од шест години, односно од поаѓање во основно училиште до десет години возраст (дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание и дипломиран педагог), со стекнати 240 кредити според ЕКТС или завршено високо образование VII/1 степен или лице со завршени студии за одделенска настава VII/1 степен и да се со важечка лиценца за воспитувач и најмалку пет години работно искуство по дипломирањето во струката.  

- за ниво В2 - воспитувач на деца над две години возраст до шест години возраст, односно до поаѓање во основно училиште (дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание и дипломиран педагог), со стекнати 240 кредити според ЕКТС или завршено високо образование VII/1 степен  и воспитувач за престој на деца на возраст од шест години, односно од поаѓање во основно училиште до десет години возраст (дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание и дипломиран педагог), со стекнати 240 кредити според ЕКТС или завршено високо образование VII/1 степен или лице со завршени студии за одделенска настава VII/1 степен и да се со важечка лиценца за воспитувач и  најмалку три години работно искуство во струката.

- за ниво В3 - воспитувач на деца над две години возраст до шест години возраст, односно до поаѓање во основно училиште (дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание и дипломиран педагог), со стекнати 240 кредити според ЕКТС или завршено високо образование VII/1 степен  и воспитувач за престој на деца на возраст од шест години, односно од поаѓање во основно училиште до десет години возраст (дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание и дипломиран педагог), со стекнати 240 кредити според ЕКТС или завршено високо образование VII/1 степен или лице со завршени студии за одделенска настава VI/1 /VII/1 степен и да се со важечка лиценца за воспитувач и најмалку една година работно искуство во струката.

-  за ниво В4 - воспитувач на деца над две години возраст до шест години возраст, односно до поаѓање во основно училиште (дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание и дипломиран педагог), со стекнати 240 кредити според ЕКТС или завршено високо образование VII/1 степен  и воспитувач за престој на деца на возраст од шест години, односно од поаѓање во основно училиште до десет години возраст (дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание и дипломиран педагог), со стекнати 240 кредити според ЕКТС или завршено високо образование VII/1 степен или лице со завршени студии за одделенска настава VII/1 степен и да се со важечка лиценца за воспитувач, без/со работно искуство во струката.

- за  ниво Г1- музички педагог, дипломиран ликовен педагог, дипломиран педагог по физичко воспитание, завршен факултет за музичка уметност, факултет за физичко образование, спорт и здравје, факултет за ликовни уметности, дипломиран професор по странски јазик и книжевност,  со стекнати 240 кредити по ЕКТС или завршен VII1 степен,, важечка лиценца за стручен соработник, со најмалку пет години работно искуство по дипломирањето во струката.

- за ниво Г2 -,музички педагог, дипломиран ликовен педагог, дипломиран педагог по физичко воспитание, завршен факултет за музичка уметност, факултет за физичко образование, спорт и здравје, факултет за ликовни уметности, дипломиран професор по странски јазик и книжевност, со стекнати 240 кредити по ЕКТС или завршен VII1 степен, општа медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра/медицински техничар, медицинска сестра/техничар, виша медицинска сестра, со стекнати 180 кредити или завршен VI1 степен, важечка лиценца за стручен соработник, со најмалку три години работно искуство по дипломирањето во струката.

- за ниво Г3 - музички педагог, дипломиран ликовен педагог, дипломиран педагог по физичко воспитание, завршен факултет за музичка уметност, факултет за физичко образование, спорт и здравје, факултет за ликовни уметности, дипломиран професор по странски јазик и книжевност, со стекнати 240 кредити по ЕКТС или завршен VII1 степен, општа медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра/медицински техничар, медицинска сестра/техничар, виша медицинска сестра, со стекнати 180 кредити или завршен VI1 степен, важечка лиценца за стручен соработник, со најмалку една година работно искуство по дипломирањето во струката.

- за ниво Г4 - музички педагог, дипломиран ликовен педагог, дипломиран педагог по физичко воспитание, завршен факултет за музичка уметност, факултет за физичко образование, спорт и здравје, факултет за ликовни уметности, дипломиран професор по странски јазик и книжевност, со стекнати 240 кредити по ЕКТС или завршен VII1 степен, општа медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра/медицински техничар, медицинска сестра/техничар, виша медицинска сестра, со стекнати 180 кредити или завршен VI1 степен, важечка лиценца за стручен соработник, без/со работно искуство во струката .

- за ниво Д1 –Факултет за физичко образование спорт и здравје-стручни студии за спортски тренери, Висока медицинска школа - општа медицинска сестра, Медицински факултет - медицински сестри/ техничари, логопеди, физиотерапевти, акушерки, со стекнати 180 кредити по ЕКТС или завршен VI степен, важечка лиценца за неговател и најмалку пет години работно искуство во струката.

- за ниво Д2 – четиригодишно средно училиште:средно медицинско училиште, средно образование - насока гимназија, средно музичко училиште, средно ликовно училиште, средно фискултурно училиште или друго четиригодишно средно училиште, важечка лиценца за неговател и  најмалку  три години работно искуство во струката.

- за ниво Д3 – четиригодишно средно училиште: средно медицинско училиште, средно образование - насока гимназија, средно музичко училиште, средно ликовно училиште, средно фискултурно училиште,  важечка лиценца за неговател и најмалку една година работно  искуство во струката.

- за ниво Д4 - четиригодишно средно училиште: средно медицинско училиште, средно образование - насока гимназија, средно музичко училиште, средно ликовно училиште, средно фискултурно училиште, важечка лиценца за неговател без/со работно искуство „како и завршено четиригодишно средно образование за лица кои се стекнале со важечка лиценца за неговател до денот на влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 104/19) односно 23.05.2019.“

За вработените со завршено  средно четиригодишно образование - даватели на јавни услуги, кои на денот на влегување во сила на Законот за измена и дополнување на Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/2019) работеле на работни места како негователи и ги исполнувале условите за соодветното работно место согласно со Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18), можат и понатаму да ја вршат работата на работното место на кое се затечени со влегувањето во сила на Законот за измена и дополнување на Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/2019). Истите ќе можат да ја обновуваат/продолжуваат стекнатата соодветната лиценца за работа

III. ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА – ОБЈЕКТ

Раководител на објект

Член 21

          Раководителот на објект се назначува во објект каде има над две групи  и проектиран капацитет на установа над 100 деца.

           Работното место раководителот на објект е распореден во категорија А.   

           -категорија А - 6 (шест) извршители.

Р.Е. Сонце

III.1. Раководител на објект

III.1. Раководител на објект – 1

III.1.1.Воспитно-згрижувачка служба

III.1.1.1.Оддел на воспитувачи

- ниво В1- 1

- ниво В2 -1

- ниво В3 - 8

- ниво В4 - 1

III.1.1.2.Оддел на негователи

- ниво Д2 - 1

- ниво Д3 - 12

- ниво Д4 - 1

III.1.2.Помошно-технички оддел

- ниво А1 - 13

- ниво А2 - 1

- ниво А3 -  2

- ниво А4 -  4

Р.Е. СИНОЛИЧКА

IV.1. Раководител на објект

IV.1. Раководител на објект – 1

IV.1.1 Воспитно-згрижувачка служба

IV.1.1.1 Оддел на воспитувачи

- ниво В3 -  6

- ниво В4 - 1

IV.1.1.2.Оддел на негователи

- ниво Д3 - 9

- ниво - Д4- 2

IV.1. 2. Помошно-технички оддел

- ниво А1 -   5

- ниво А4 -   2

Р.Е. ИСКРА

V.1. Раководител на објект

V.1. Раководител на објект – 1

V.1.1 Воспитно-згрижувачка служба

V.1.1.1 Оддел на воспитувачи

- ниво В3 -  4

- ниво В4 -  1

V.1.1.2.Оддел на негователи

- ниво Д3 - 6

-ниво Д4 - 2

V. 2. Помошно-технички оддел

- ниво А1 -   3

- ниво А4 -   1

Р.Е. ДЕТЕЛИНКА

VI.1. Раководител на објект

VI.1. Раководител на објект – 1

VI.1.1. Воспитно-згрижувачка служба

VI.1.1.1 Оддел на воспитувачи

- ниво В3 -  7

- ниво В4 -  1

VI.1.1.2.Оддел на негователи

- ниво Д3 - 11

VI.1. 2. Помошно-технички оддел

- ниво А1 -   5

- ниво А4 -   2

Р.Е. ПОНИ

VII.1. Раководител на објект

VII.1. Раководител на објект – 1

VII.1.1 Воспитно-згрижувачка служба

VII.1.1.1 Оддел на воспитувачи

- ниво В3 -  6

- ниво В4 -  1

VII.1.1.2.Оддел на негователи

- ниво Д3 - 10

-ниво Д4 - 2

VII. 1.2. Помошно-технички оддел

- ниво А1 -   5

-ниво А3 - 1

- ниво А4 -   1

Р.Е. МОРКОВЧЕ

VIII.1. Раководител на објект

VIII.1. Раководител на објект – 1

VIII.1.1 Воспитно-згрижувачка служба

VIII.1.1.1 Оддел на воспитувачи

- ниво В3 -  2

-ниво В4 - 2

VIII.1.2.Оддел на негователи

- ниво Д3 - 6

-ниво Д4 - 1

VIII.1. 2. Помошно-технички оддел

- ниво А1 - 2

- ниво А4 -  1

Р.Е. ПЕПЕРУТКА

IX.1. Воспитно-згрижувачка служба

IX.1.1.Оддел на воспитувачи

- ниво В3 -  3

-ниво В4 - 3

IX.1.2.Оддел на негователи

- ниво Д3 - 4

-ниво Д4 - 6

IX. 2. Помошно-технички оддел

- ниво А1 -   3

- ниво А4 -   2

ТАБЕЛАРЕН ПРИКАЗ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА  

I.Административна служба и помошно технички персонал

1.Административно помошно техничка служба

I.1.1.Административен оддел

Реден број

1

Шифра

ДЕЗ  01 02 В01 001

Ниво

В1

Звање

Советник  

Назив на работно место

Секретар

Број на извршители

1

Одговара пред

 

Директор

Вид на образование

Правни науки

Други посебни услови

 

Работни цели

 

 

 

 

Организирање на работата во одделението и остварување на дејностите од областа на правото поврзано со правилна примена на законите и другите позитивни правни прописи, совесно, одговорно и стручно извршување на работите и работните задачи почитувајќи ја организацијата на работа и деловната активност на јавната установа за деца;

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-дава стручни и правни совети и управува со човечките ресурси,и ги организира работите на правно административната служба;

-изработува предлог нормативни акти, одлуки, решенија и други правни акти кои ги донесува Управниот одбор, односно директорот;

-по овластување од директорот ја застапува јавната детска градинка пред надлежните и други државни органи и ракува со печатот и штембилот на  установата;

-по потреба учествува во работата на стручните органи;

-издава решенија, уверенија, потврди согласно  законските прописи и акти на јавната детска градинка;

-ја контолира кадровската и персоналната евиденција и го контролира изработувањето на соодветни статистички извештаи за вработените;

-учествува во спроведување  на постапките за јавни набавки;

-дава информации од јавен карактер и е одговорно лице за заштита на лични податоци;

- врши ажурирање на  плановите за Одбрана;

- води соодветна евиденција за имотот на јјавната детска градинка.

I.Административна служба и  помошно технички персонал

1.Административно помошно техничка служба

I.1.1.Административен оддел

Реден број

2

Шифра

ДЕЗ 01 02 В02 002

Ниво

В2

Звање

Виш соработник

Назив на работно место

Сметководител

Број на извршители

1

Одговара пред

 

Директор

Вид на образование

Економски науки

Други посебни услови

 

Работни цели

 

 

 

 

Остварување законско и ефикасно финансиско работење во насока на извршување на финансиското и сметководсвеното работењесовесно, одговорно и стручно извршување на работите и работните задачи почитувајќи ја организацијата на работа и деловната активност на јавната установа за деца;

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

- ја организира целокупната работа во сметководството;

-ги усогласува материјалните картици со финансовите и врши навремено и ажурно контирање на секојдневните финансиски промени во финансовата евиденција во сметководството;

- учествува во изготвувањето на  финансови  планови, финансови извештаи;

- ја следи реализацијата на јавните набавки;

- ги усогласува податоците на главната книга(синтетика) со податоците на аналитичките сметки;

- се грижи за ажурно, уредно и исправно водење на деловните книги во аналитичкото сметководство,

-  учествува и изготвува статистички извештаи;

- врши навремено подмирување на побарувањето према добавувачите

$1Изготвува налози за плаќање на финансиските обврски.

$1Ја организира работата на пописот на основните средства и ја организира работата на централната  и другите пописни комисии;

I.Административна служба и  помошно технички персонал

1.Административно помошно техничка служба

I.1.1.Административен оддел

Реден број

3

Шифра

ДЕЗ 01 02 В04 002

Ниво

В4

Звање

Помлад соработник

Назив на работно место

Сметководител

Број на извршители

1

Одговара пред

Директор

Вид на образование

Економски науки,

Други посебни услови

 

Работни цели

 

 

 

 

Остварување законско и ефикасно финансиско работење во насока на извршување на финансиското и сметководсвеното работењесовесно, одговорно и стручно извршување на работите и работните задачи почитувајќи ја организацијата на работа и деловната активност на јавната установа за деца;

Работни задачи и обврски

 

 

 

-прави проверка на ф-ри по количини и цени;

- врши сложувње на ф-ри со приемници и сообразување на внес со излез;

$1води ажурна евиденција за примање и издавање артикли од магацините со изготвување приемница, испратница и требување;

$1води во компјутерски програм состојба на артикли во магацините;

$1врши квартално срамнување на магацинот со  состојбата во материјалното книговодство;

$1контактира со добавувачите (согласно јавната набавка), прави порачки на производите;

-    дава извештај за влезот и излезот на стоките по јавна набавка и ги следи количините

-  врши пресметка на износот за престој на децата и изготвува месечни листи за евиденција на реализираните обврски на корисниците на услуги;

- калкулира цена на чинење на оброк според дневен извештај за потошувачка;

I.Административна служба и помошно технички персонал  

1.Административно помошно-техничка служба

I.1.1. Административен оддел

Реден број

4

Шифра

ДЕЗ 01 02 Г01 006

Ниво

Г1

Звање

Самостоен  референт

Назив на работно место

Материјален книговодител

Број на извршители

 1

Одговара пред

 

Директор

Вид на образование

средно образование градежно, економско или правно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Други посебни услови

 

Работни цели

 

 

 

 

Остварување законско и ефикасно материјално работење во насока на извршување на финансиското и сметководственото работењесовесно, одговорно и стручно извршување на работите и работните задачи почитувајќи ја организацијата на работа и деловната активност на јавната установа за деца;

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-учествува-помага во изработката на плановите и извештаите за финансово работење;

-прави проверка на ф-ри по количини и цени;

-врши сложувње на ф-ри со приемници и сообразување на внес со излез;

-изработува и пополнува соодветни статаистички прегледи и други прегледи и извештаи за поцелосен увид во работењето

- се грижи за правилно евидентирање на паричните исправи во книгата на благајната;

- изготвува благајнички  извештај со соодветни прилози во сметководството за книжење;

- прави пресметка на платите  и надоместоците на работиците;

- врши пресметка на износот  за престој на децата и изготвува месечни листи за евиденција на реализираните обврски на корисниците на услуги;

- учествува во изготвувањето на статистички извештаи.

I.Административна служба и помошно технички персонал  

1.Административно помошно-техничка служба

I.1.1. Административен оддел

Реден број

5

Шифра

ДЕЗ 01 02 Г03 004

Ниво

Г3

Звање

Референт

Назив на работно место

Аналитичар-евидентичар

Број на извршители

 1

Одговара пред

 

Директор

Вид на образование

економско, правно, гимназија

Други посебни услови

 

Работни цели

 

 

 

 

Остварување законско и ефикасно административно и канцелариско работењесовесно, одговорно и стручно извршување на работите и работните задачи почитувајќи ја организацијата на работа и деловната активност на јавната установа за деца;

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

- ракува и ги чува паричните средства за тековното работење на градинката, прави касов извештај;

- ја води благајната и целокупниот готовински фонд;

-ја води матичната книга на вработените и води персонална и кадровска евиденција;

-врши пријава-одјава на вработени;

-калкулира цена на чинење на оброк според дневен извештај за потошувачка;

-води евиденција на податоци од областа на информации од јавен карактер;

-води евиденција на податоци од областа на заштита на лични податоци;

-технички изготвува материјали за седници на органот на управување и раководење и други материјали кои произлегуваат од работата на стручните тела;

-технички изработува решенија, потврди, уверенија и друго;

-изработува соодветни статистички прегледи и извештаи за вработенитеи децата

.

I.Административна служба и помошно технички персонал  

1.Административно помошно-техничка служба

I.1.1. Административен оддел

Реден број

6

Шифра

ДЕЗ 01 02 Г04 003

Ниво

Г4

Звање

Помлад референт

Назив на работно место

Администратор (вршител на административни работи)

Број на извршители

  1

Одговара пред

 

Директор

Вид на образование

економско, правно,гимназија

Други посебни услови

 

Работни цели

 

 

 

 

Остварување законско и ефикасно административно и канцелариско работењесовесно, одговорно и стручно извршување на работите и работните задачи почитувајќи ја организацијата на работа и деловната активност на јавната установа за деца;

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

- Документираниот материјал , истиот го чува, заштитува и одржува во изворна и безбедна состојба  да не се оштети , исчезне или уништи и го користи согласно закон и други прописи или општи акти

- го изготвува планот за архивски материјал

- дава податоци и информации за архивскиот и документираниот материјал на Државниот Архив и дозволува увид на овластено лице од Државниот Архив во неговата сосотојба  како и истражување, проучување , снимање, користење на архивскиот и документираниот материјал.

-  врши ажурирање на плановите на Одбрана

- води соодветна евиденција за имотот  на јавната детска градинка.

- обезбедува достапност на архивскиот и документираниот материјал на јавноста согласно со Закон и  други прописи

- Го известува Државниот Архив  за сите правни и фактички промени на архивскиот и документираниот материјал

- врши прием , евидентирање (попис и опис) , обележување , распоредување , чување и испраќање на архивскиот материјал

-врши тековно одбирање на архивскиот  од документираниот материјал, издвојување и попис на документираниот материјал за уништување.

- изработува статистички и други извештаи за јавната установа за деца, на барање на надележни и стручни институции;

- го води деловодникот , надворешна и интерна доставна книга на установата.

II.ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ

1.Стручна служба

II.1.1.Оддел на стручни работници

Реден број

7

Шифра

ДЕЗ 03 03 Б04 001

Ниво

Б4

Звање

Стручен работник

Назив на работно место

Дипломиран педагог приправник

Број на извршители

1

Одговара пред

 

Директор

Вид на образование

Педагогија    

   

      

Други посебни услови

Важечка лиценца за стручен работник

Работни цели

 

 

 

 

-Оспособување за самостојно вршење на работните задачи

Давање на стручна и советодавна помош и подршка на стручната и воспитно –згрижувачката служба, децата и родителите

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-- ги следи советите на менторот, врши редовни консултации во врска со надминување на проблемите кои се јавуваат во тековното работење.

- го набљудува менторот во извршување на конкретните работни задачи

-бара совети од менторот за секоја конкретна активност.

-ја  планира педагошката и згрижувачко-воспитната работа и учествува во изготвување

на Програмата и Извештајот за работа;

-активно соработува со воспитувачите и негователките и им дава стручни совети во реализацијата на згрижувачко-воспитната работа;

-дава стручна помош на воспитувачите и негователките во избор на форми, теми ,  содржини, нагледни средства, литература за работа со децата.

-дава стручна помош на негователките и воспитувачите  при водењето на педагошката евиденција и педагошката документација за воспитната група;

-уредно ја води главната книга за упис на деца и учествува во распоредот на децата по воспитните групи;

-учествува во планирањето, организирањето и реализирањето на стручното усовршување на воспитниот и негователскиот кадар;

-учествува во изготвување на програма за јавната и културната дејност на јавната установа за деца и во реализација на истата;

-соработува со родителите на децата;

-дава инструктивно – педагошка помош на децата, родителите, воспитувачите и негователките и води соодветна евиденција, изготвува прегледи, извештаи, препораки;

-заменува и работи во група каде отсуствува воспитен кадар.

II.ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ

1.Стручна служба

II.1.1.Оддел на стручни работници

Реден број

8

Шифра

ДЕЗ 03 03 Б04 002

Ниво

Б4

Звање

Стручен работник

Назив на работно место

Дипломиран психолог Приправник

Број на извршители

1

Одговара пред

 

Директор

Вид на образование

Психологија

Други посебни услови

Важечка лиценца за стручен работник

Работни цели

 

 

 

 

-Оспособување за самостојно вршење на работните задачи

Давање на стручна и советодавна помош и подршка на стручната и воспитно –згрижувачката служба, децата и родителите

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

- ги следи советите на менторот, врши редовни консултации во врска со надминување на проблемите кои се јавуваат во тековното работење.

- го набљудува менторот во извршување на конкретните работни задачи

-бара совети од менторот за секоја конкретна активност.

-учествува во планирањето на згрижувачко-воспитната работа и во изготвување на Програмата и Извештајот за работа;

-активно соработува со воспитувачите и негователките и им дава стручни совети во реализацијата на згрижувачко-воспитната работа;

-дава стручна помош на воспитувачите и негователките во избор на форми, теми,  содржини, нагледни средства, литература за работа со децата.

-дава стручна помош на негователките и воспитувачите при водењето на евиденција и документација за воспитната група;

-уредно ја води главната книга за упис на деца   и учествува во распоредот на децата по воспитните групи;

-учествува во планирањето, организирањето и реализирањето на стручното усовршување на воспитниот и негователскиот кадар;

-учествува во изготвување на програма за јавната и културната дејност на јавната установа за деца и во реализација на истата;

-соработува со родителите на децата;

-дава инструктивна помош на децата, родителите, воспитувачите и негователките и води соодветна евиденција, изготвува прегледи, извештаи, препораки;

-заменува и работи во група каде отсуствува воспитен кадар.

II.ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ

1.Стручна служба

II.1.1.Оддел на стручни работници

Реден број

9

Шифра

ДЕЗ 03 03 Б04 003

Ниво

Б4 ниво

Звање

Стручен работник

Назив на работно место

Стручен работник - Дипломиран социјален работникприправник

Број на извршители

 1

Одговара пред

 

Директор

Вид на образование

Социјална работа и социјална политика

Други посебни услови

Важечка лиценца за стручен работник

Работни цели

 

 

 

 

-Оспособување за самостојно вршење на работните задачи

Давање на стручна и советодавна помош и подршка на стручната и воспитно –згрижувачката служба, децата и родителите

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-- ги следи советите на менторот, врши редовни консултации во врска со надминување на проблемите кои се јавуваат во тековното работење.

- го набљудува менторот во извршување на конкретните работни задачи

-бара совети од менторот за секоја конкретна активност.

зготвува годишна програма, месечен и оперативен план и годишен извештај за сопствената работа;

- остварува тесна соработка со родителите на децата кои имаат проблем во однесувањето  на  деца со посебни потреби,  на деца  на разведени родители се со цел да се заштити психо- социјалниот развој на детето;

- по потреба  остварува посета во  семејствата на децата;

- остварува непосредна соработка со децата со проблеми во однесувањето со цел   да го насочи детето на правилно однесување и снаоѓање во  средината во која  живее;

- работи на откривање и пријавување на семејно насилство и физичка и психичка злоупотреба  на децата;

- непосредно работи со децата со посебни потреби;

- учестува во работата на комисијата за прием на деца со посебни потреби;

-активно соработува со воспитувачите и негователите и им дава стручни совети  за работа со деца кои имаат проблеми во однесувањето;

- води досијеа за децата со кои што работи;

-остварува тесна соработка со инситуциите за социјална заштита на децата.

II.ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ

1.Стручна служба

II.1.1.Оддел на стручни работници

Реден број

10

Шифра

ДЕЗ 03 03 Б03 004

Ниво

Б3

Звање

Стручен работник

Назив на работно место

Дипломиран дефектолог (специјален едукатор и рехабилитатор)

Број на извршители

1

Одговара пред

 

Директор

Вид на образование

Дефектологија

Други посебни услови

Важечка лиценца за стручен работник

Работни цели

 

 

 

Давање на стручна и советодавна помош на  децата, вработените, родителите и како и остварување на консултативно инструктивна работа

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-работи на  откривање и следење на деца со посебни потреби;

-учестува во работата на Комисијата за прием на деца со посебни потреби;

-учествува во изготвувањето на Годишна програма (Акционен план ) за деца со посебни потреби и изготвува индивидуални образовни планови за деца со посебни потреби;

-врши индивидуален дефектолошки третман кај децата со посебни потреби;

-ги следи, анализира и евидентира ефектите од индивидуалниот воспитно-образовен план од работата со децата со посебни потреби;

-работи на организирање и спроведување на отворена соработка со родителите на децата со посебни потреби;

-дава подршка и насоки на воспитувачите и негователите кои во групите имаат деца со посебни потреби;

-активно соработува со директорот, педагогот, психологот, социјалниот работник, лекарот-педијатар, воспитувачите и негователите;

-води евиденција за својата работа и поднесува годишен извештај до директорот на градинката;

II.ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ

1.Стручна служба

II.1.1.Оддел на стручни работници

Реден број

11

Шифра

ДЕЗ 03 03 Б04 005

Ниво

Б4

Звање

Стручен работник

Назив на работно место

Дипломиран логопед Приправник

Број на извршители

1

Одговара пред

 

Директор

Вид на образование

Логопедија

Други посебни услови

Важечка лиценца за стручен работник

Работни цели

 

 

 

 

-Оспособување за самостојно вршење на работните задачи

Давање на стручна и советодавна помош на  децата, вработените, родителите и како и остварување на консултативно инструктивна работа

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-- ги следи советите на менторот, врши редовни консултации во врска со надминување на проблемите кои се јавуваат во тековното работење.

- го набљудува менторот во извршување на конкретните работни задачи

-бара совети од менторот за секоја конкретна активност.

-Работи под надзор на менторот и заедно ги утврдуваат целите кои треба да бидат постигнати со менторството.

-Извршува работи, работни задачи  активности договорени со менторот во утврдениот рок

-Отворено дискутира со менторот за проблеми поврзани со извршувањето на работата и работните задачи, како и за други проблеми кои влијаат врз работата и работните задачи.

-Оспособување за самостојно вршење на работните задачи

-изготвува Годишна програма и Извештај за својата работа;

-врши идентификување на пречки во говрот и корекција на говорната патологија кај децата;

-врши корекција на говорната патологја кај децата-развојна дизфазија, алалија, дислалија (сигматизам, ротацизам, ламбацизам итн);

-врши вежби за развој на говорна комуникација користејќи притоа вербална комуникација, аудитивни и визуелни помагала (за деца со оштетен слух);

-врши индивидуална и групна работа со децата и надминување на проблемите;

-води досие за секое дете со кое работи;

-врши советодавна-консултативна работа, соработува со родителите и дава насоки за понатамошни вежби;

-работи со деца во совладување на одделни воспитно-образовни содржини, односно нивно соодветно интерпретирање;

-дава подршка и го насочува воспитно-згрижувачкиот кадар кој има деца со посебни потреби.

II.ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ

1.Стручна служба

II.1.2. Оддел стручни соработници

Реден број

12

Шифра

ДЕЗ 03 03 Г03 001

Ниво

Г3

Звање

Стручен соработник

Назив на работно место

 Музички педагог

Број на извршители

 1

Одговара пред

 

Директор

Вид на образование

Музички уметности

Други посебни услови

Важечка лиценца за стручен соработник

Работни цели

 

 

Давање на основни знаења и вештини на децата од областа на музичката култура

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-изготвува годишна програма и извештај за сопствената работа и ја  евидентира истата;

-учествува во планирањето на активностите од  музичкото воспитание во воспитните групи;

-активности од доменот на музичкото воспитување во воспитните групи во соработка со воспитниот и негователскиот кадар;

-учествува во планирањето, организирањето и реализирањето на  програмата од доменот на јавната и културната дејност  на воспитните групи  на јавната детска градинка;

-подготвува музички содржини, компонира музички содржини,изготвува кореографии за музички игри за реализација на активностите од јавната и културната дејност на јавната детска градинка;

-организира и реализира дополнителни активности со талентирани деца;

-изведувањето на активностите по музичко воспитување  го врши во согласност со  Годишната програма и план на воспитувачите  по воспитни групи;

II.ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ

1.Стручна служба

II.1.2. Оддел стручни соработници

Реден број

13

Шифра

ДЕЗ 03 03 Г03 003

Ниво

Г3

Звање

Стручен соработник

Назив на работно место

Дипломиран педагог по физичко воспитание

Број на извршители

  1

Одговара пред

 

Директор

Вид на образование

Ви   Факултет за физичко образование, спорт и култура

      

Други посебни услови

Важечка лиценца за стручен соработник

Работни цели

 

 

Давање на основни знаења и вештини на децата од областа на физичка култура

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-изготвува годишна програма и извештај за сопствената работа;

-насочува, контролира и инструира воспитно образовната работа во сите воспитни групи од  доменот  на физичкото  воспитување;

-организира и реализира активности преку кои ќе дојдат до израз индивидуалните можности на децата од сите возрасти и користи справи и реквизити во согласност со индивидуалните можности на децата;

 -реализира натпреварувачки игри на ниво на група и јавната установа за деца,како и активности од спортовите, сообразено на возраста на децата;

 -изведува дополнителни активности со деца што имаат талент за поедини дисциплини и со деца кои имаат потреба од корективни вежби;

-дава упатства на воспитно образовниот кадар во врска со формите и методите за правилно и успешно реализирање на воспитно образовниот процес по физичко воспитание

-Го следи растот и развојот на децата, преку антрополошко мерење (тежина и висина) и води соодветна евиденција за секое дете     

II.ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ

1.Стручна служба

II.1.2. Оддел стручни соработници

Реден број

14

Шифра

ДЕЗ 03 03 Г04 015

Ниво

Г3

Звање

Стручен соработник

Назив на работно место

Виша медицинска сестра приправник

Број на извршители

 1

Одговара пред

Директор

Вид на образование

Медицински науки

Други посебни услови

Важечка лиценца за стручен соработник

Работни цели

 

 

 

 

-оспособување за самостојно вршење на работните задачи

Редовно, навремено и одговорно следење на превентивната здравствено- епидемиолошка состојба

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

- ги следи советите на менторот,

-врши редовни косултации во врска со надминување на проблемите кои се јавуваат во тековното работење.

-го набљудува менторот во извршување на конкретни работни задачи,

-бара совети од менторот за секоја конкретна активност.

- учествува во организирањето, следењето и реализирањето  на  превентивната здравствена заштита;

-соработува и помага во работата на лекарот и се грижи за правилно водење наздравствената документација и евиденција;

-учествува во изготвување на листа на јадења за децата;

-ги организира систематските прегледи на вработените;

-води евиденција за евентуалните заразни заболувања и одговорна е за обезбедување на епидемиолошки мерки;

-врши надзор на хигиената во просториите каде претстојуваат децата, на санитарните чворови, кујната, магацинот за храна и другите простории;

-го следи процесот на подготвување  и транспорт на храната за децата од јасли и градинка, во централната кујна и во помошните кујни;

-го следи растот и развојот на децата преку антрополошки мерења (тежина и висина);

-укажува прва помош при повреда или заболување;

 1. III  Организациона единица - ОБЈЕКТ„СОНЦЕ“

III.1.  Раководител на објект

Реден број

15

Шифра

ДЕЗ 03 03 А01 008

Ниво

А1

Звање

Раководител

Назив на работно место

Раководител на објект

Број на извршители

1

Одговара пред

 

Директор

Вид на образование

Дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание,дипломиран педагог, дипломиран психолог, дипломиран логопед, доктор на медицина.

 Други посебни услови

Важечка лиценца за стручен работник или воспитувач

Работни цели

 

 

Ја организира, координира и контролира работата во објектот.

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

- раководи ефикасно, ефективно и квалитетно со организационата единица-објект и дава совети, насоки помага при раководењето со институцијата или организационите единици во рамките на институцијата,

- организира, насочува и ја кооординира работата на организационата единица,

- врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и распоредување на работите и задачите на давателите на услугите и другите вработени во објектот

- врши контрола над превентивна здравствена заштита и хигена во објект и соработува со вишата медицинска сестра

- давање на стручна помош, совети на давателите на услугите и другите вработени и дава предлози на директорот за стручно усовршување на вработените

- се грижи за спроведување на работната дисциплина на вработените во организационата единица со која раководи

- подготвува извештаи за напредокот во спроведувањето на програмата за работа на организационата единица со која раководи

-учествува во подготовка на програма за работа на организационата единица со која раководи

- врши оценување на давателите на услугите и другите вработени во организационата единица  

-заменува и работи во група каде отсуствува воспитен кадар.

 1.  „СОНЦЕ“

III.1.1.ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

III.1.1.1. Оддел на воспитувачи

Реден број

16

Шифра

ДЕЗ 03 03 В01 004

Ниво

В1

Звање

Воспитувач

Назив на работно место

 Советник

Број на извршители

 1

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

Дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание и дипломиран педагог.

Други посебни услови

Важечка лиценца за воспитувач

Работни цели

 

 

 

 

Давање на стручна и советодавна помош и подршка на стручната и воспитно – згрижувачката служба, децата и родителите

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-советува, координира и контролира во реализацијата на воспитната дејност, дава стручно педагошко  мислење следејќи ја стручната литература,

-ја планира и реализира воспитно-образовната работа  во групата со примена на современи дидактички методи,форми и  принципи на работа со деца;

-работи на адаптацијата и социјализацијата на децата како и на унапредување и развивање на интелектуалните, комуникациските и творечките способности кај децата;

оди педагошка евиденција и документација, изработува (пополнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во вопитната група и води евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

о осмислува просторот педагошки, естетски и креативно притоа почитувајќи ги начелата од здравствен, хигиенски и безбедносен аспект (собирање и изработка на дидактички средства, осмислување на центри на активност и сл.);

-создава основа и интерес кај децата за развивање на основните културно-хигиенски и работни навики,како и навики за правилно конзумирање на оброците и при тоа води грижа за нивното здравје и безбедност;

и почитува и спроведува правилата на Етичкиот кодекс на однесување на работното место;

потребува прирачници и детски списанија како воспитно-образовни  материјали во функција на реализација на активностите со претходно добиено решение за употреба од ресорното министерство;

ради патнерски однос со семејствата на децата, ја почитува приватноста на родителите и преку најразлични облици на соработка учествува во реализацијата на дел од активностите во установата;

еализира активности на место на отсутен воспитувач од соодветна возрасна група;

 1.  „СОНЦЕ“

III.1.1.ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

III.1.1.1. Оддел на воспитувачи

Реден број

17

Шифра

ДЕЗ 03 03 В02 001

Ниво

В2

Звање

Воспитувач

Назив на работно место

Ментор

Број на извршители

 1

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

Дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание и дипломиран педагог.

Други посебни услови

Важечка лиценца за воспитувач

Работни цели

 

 

 

 

-пренесува знаење, вештини и искуства на менторираното лице и помага за самостојно извршување на работните задачи,

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-давање на конкретни совети, следење на 26 обврски работата на менторираното лице при реализација на работните задачи.

-дава извештај за работата на менторираното лице (приправник)

-ја планира и реализира воспитно-образовната работа во групата со примена на современи дидактички методи,форми и принципи на работа со деца;

 -работи на адаптацијата и социјализацијата на децата како и на унапредување и развивање на интелектуалните, комуникациските и творечките способности кај децата;

-води педагошка евиденција и документација, изработува (потполнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во вопитната група;

-води евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

-го осмислува просторот педагошки, естетски и креативно притоа почитувајќи ги начелата од здравствен, хигиенски и безбедносен аспект (собирање и изработка на дидактички средства, осмислување на центри на активност и сл.);

-создава основа и интерес кај децата за развивање на основните културно-хигиенски и работни навики,како и навики за правилно конзумирање на оброците и при тоа води грижа за нивното здравје и безбедност;

-употребува прирачници и детски списанија како воспитно-образовни материјали во функција на реализација на активностите со претходно добиено решение за употреба од ресорното министерство;

-реализира активности на место на отсутен воспитувач од соодветна возрасна група;

 1.  „СОНЦЕ“

III.1.1.ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

III.1.1.1. Оддел на воспитувачи

Реден број

18

Шифра

ДЕЗ 03 03 В03 001

Ниво

В3

Звање

Воспитувач

Назив на работно место

Воспитувач на деца над 2-6 годишна возраст

Број на извршители

8

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

Дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание  и дипломиран педагог.

Други посебни услови

Важечка лиценца за воспитувач

Работни цели

 

 

 

Совесно, стручно и одговорно вршење на работи и работни задачи за остварување на воспитната работа со децата преку давање на основни знаења и вештини од општа култура

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-ја планира и реализира воспитно-образовната работа  во групата со примена на современи дидактички методи,форми и  принципи на работа со деца;

-работи на адаптацијата и социјализацијата на децата како и на унапредување и развивање на интелектуалните, комуникациските и творечките способности кај децата;

оди педагошка евиденција и документација, изработува (пополнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во вопитната група;

оди евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

о осмислува просторот педагошки, естетски и креативно притоа почитувајќи ги начелата од здравствен, хигиенски и безбедносен аспект (собирање и изработка на дидактички средства, осмислување на центри на активност и сл.);

-создава основа и интерес кај децата за развивање на основните културно-хигиенски и работни навики,како и навики за правилно конзумирање на оброците и при тоа води грижа за нивното здравје и безбедност;

и почитува и спроведува правилата на Етичкиот кодекс на однесување на работното место;

потребува прирачници и детски списанија како воспитно-образовни материјали во функција на реализација на активностите  со претходно добиено решение за употреба од ресорното министерство;

ради патнерски однос со семејствата на децата, ја почитува приватноста на родителите и преку најразлични облици на соработка учествува во реализацијата на дел од активностите во установата;

еализира активности на место на отсутен воспитувач од соодветна возрасна група;

 1.  „СОНЦЕ“

III.1.1.ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

III.1.1.1. Оддел на воспитувачи

Реден број

19

Шифра

ДЕЗ 03 03 В04 001

Ниво

В4

Звање

Приправник

Назив на работно место

Воспитувач на деца над 2-6 годишна возраст

Број на извршители

1

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

Дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание  и дипломиран педагог.

Други посебни услови

Важечка лиценца за воспитувач

Работни цели

 

 

 

Оспособување за самостоојно вршење на воспитната работа со децата под надзор на менторот

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

- бара и ги следи советите на менторот, врши редовни консултации во врска со надминување на проблемите кои се јавуваат во тековното работење.

-го набљудува менторот во извршување на конкретни работни задачи,

-ја планира и реализира воспитно-образовната работа во групата со примена на современи дидактички методи,форми и принципи на работа со деца;

-работи на адаптацијата и социјализацијата на децата како и на унапредување и развивање на интелектуалните, комуникациските и творечките способности кај децата;

-води педагошка евиденција и документација, изработува (потполнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во вопитната група;

-води евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

-го осмислува просторот педагошки, естетски и креативно притоа почитувајќи ги начелата од здравствен, хигиенски и безбедносен аспект (собирање и изработка на дидактички средства, осмислување на центри на активност и сл.); -создава основа и интерес кај децата за развивање на основните културно-хигиенски и работни навики,како и навики за правилно конзумирање на оброците и при тоа води грижа за нивното здравје и безбедност;

 -употребува прирачници и детски списанија како воспитно-образовни материјали во функција на реализација на активностите со претходно добиено решение за употреба од ресорното министерство;

-гради патнерски однос со семејствата на децата, ја почитува приватноста на родителите и преку најразлични облици на соработка учествува во реализацијата на дел од активностите во установата;

 -реализира активности на место на отсутен воспитувач од соодветна возрасна група;

 
 1.  „СОНЦЕ“
 

III.1.1.ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

 

III.1.1.2. Оддел на негователи

Реден број

20

 

Шифра

ДЕЗ 03 03 Д02 001

 

Ниво

Д2

 

Звање

Неговател

 

Назив на работно место

Ментор

 

Број на извршители

1

 

Одговара пред

Раководител на објект

 

Вид на образование

Четиригодишно средно училиште: средно медицинско училиште, средно насока гимназија, средно музичко училиште, средно ликовно училиште, средно фискултурно училиште

 

Други посебни услови

Важечка лиценца за неговател

 

Работни цели

 

 

 

Пренесува знаења, вештини и искуства на менторираното лице и ја реализира згрижувачката дејност.

 

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-давање на конкретни совети на менторираното лице при реализација на работните задачи.

-следење на работата на менторираното лице преку непосредно набљудување,

-дава извештај за работата на менторираното лице (приправник)

а реализира згрижувачката дејност и редовно, уредно, планирано и осмислено води педагошка евиденција на попладневни активности со деца;

оди евиденција и изработува (потполнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во воспитната група;

оди евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

ктивно се вклучува во реализирање на испланираниот тек на денот, одржувајќи работна дисциплина и интерес и внимание кај децата;

а носи храната до и од занимална  и учествува во исхраната на децата;

и почитува и спроведува правилата на Етичкиот кодекс на однесување на работното место;

и згрижува и работи со деца  од соодветна возрасна група на место на отсутен неговател.

 
 
 1.  „СОНЦЕ“
 

III.1.1.ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

 

III.1.1.2. Оддел на негователи

Реден број

21

 

Шифра

ДЕЗ 03 03 Д03 001

 

Ниво

Д3

 

Звање

Неговател

 

Назив на работно место

Неговател

 

Број на извршители

12

 

Одговара пред

Раководител на објект

 

Вид на образование

Четиригодишно средно училиште: средно медицинско училиште, средно насока гимназија, средно музичко училиште, средно ликовно училиште, средно фискултурно училиште

 

Други посебни услови

Важечка лиценца за неговател

 

Работни цели

 

 

 

Совесно, стручно и одговорно вршење на работни задачи во врска со остварување на згрижувачка  работа со децата

 

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

а реализира згрижувачката дејност и редовно, уредно, планирано и осмислено води педагошка евиденција на попладневни активности со деца;

оди евиденција и изработува (пополнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во воспитната група;

оди евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

ктивно се вклучува во реализирање на испланираниот тек на денот, одржувајќи работна дисциплина и интерес и внимание кај децата;

а носи храната до и од занимална  и учествува во исхраната на децата;

-работи на спуштање и кревање на детските креветчиња и осмислува креативно исполнето време за период по пладневниот одмор на децата;

-секојдневно ги уредува гардеробните шкафчиња и  занималните;

чествува во осмислувањето на просторот педагошки, естетски и креативно притоа почитувајќи ги начелата од здравствен, хигиенски и безбедносен аспект (собирање и изработка на дидактички средства, осмислување на центри на активност и сл.);

и почитува и спроведува правилата на Етичкиот кодекс на однесување на работното место;

и згрижува и работи со деца  од соодветна возрасна група на место на отсутен неговател.

 
 
 1.  „СОНЦЕ“
 

III.1.1.ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

 

III.1.1.2. Оддел на негователи

Реден број

22

 

Шифра

ДЕЗ 03 03 Д04 001

 

Ниво

Д4

 

Звање

Неговател

 

Назив на работно место

Приправник

 

Број на извршители

1

 

Одговара пред

Раководител на објект

 

Вид на образование

Четиригодишно средно училиште: средно медицинско училиште, средно насока гимназија, средно музичко училиште, средно ликовно училиште, средно фискултурно училиште

 

Други посебни услови

Важечка лиценца за неговател

 

Работни цели

 

 

 

-Оспособување за самостојно вршење на работните задачи

 

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-ги следи советите на менторот, врши редовни консултации во врска со надминување на проблемите нкои се јавуваат во тековното работење.

-го набљудува менторот во извршување на конкретните работни задачи,

-бара совети од менторот за секоја конкретна активност.

а реализира згрижувачката дејност и редовно, уредно, планирано и осмислено води педагошка евиденција на попладневни активности со деца;

оди евиденција и изработува (пополнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во воспитната група;

оди евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

ктивно се вклучува во реализирање на испланираниот тек на денот, одржувајќи работна дисциплина и интерес и внимание кај децата;

ја носи храната до и од занимална  и учествува во исхраната на децата ;

-работи на спуштање и кревање на детските креветчиња и осмислува креативно исполнето време за период по пладневниот одмор на децата;

и почитува и спроведува правилата на Етичкиот кодекс на однесување на работното место;

и згрижува и работи со деца  од соодветна возрасна група на место на отсутен неговател.

 
 1. ОБЈЕКТ „СОНЦЕ“

III.1.2.Помошно-технички оддел

Реден број

23

Шифра

ДЕЗ 04 01 А01 001

Ниво

А1

Звање

Хаусмајстор

Назив на работно место

Хаусмајстор

Број на извршители

2

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

Средно образование

Други посебни услови

/

Работни цели

 

 

Одржување на објекти и опрема

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-тековно одржување на објектите и опремата во објектите, на водоводната, канализационата и електричната инсталација;

-одржување  и отстранување на настанатите дефекти на електричните апарати со кои работат работниците и ставање во исправна состојба;

-одржување во исправна сосотјба на мебелот, опремата,  санитарните јазли и грејните тела и  во  просториите;

-го известува одговорниот на објектот  и директорот за состојбата  на инсталациите, белата техника и техничките уреди и евентуална потреба од поголема поправка на истите;

-доставува месечен извештај до директорт за набавениот и потрошениот матерјал за одржување на мебелот, техничките апарати, инсталацијата, грејните тела и друго;

-организира менување на искршени стакла и врши бојадисување на прозори и врати, ги одржува во исправна состојба бравите на вратите, прозорците, оградите на дворовите и вратите на истите;

- го чува и одржува приборот за работа, алатот, апаратите кои се основните средства за извршување на работните задачи;

-секојдневно води утврдена евиденција за извршените работи во текот на денот и истата ја доставува до одговорниот на објект на одобрување.

 1. ОБЈЕКТ „СОНЦЕ“

III.1.2.Помошно-технички оддел

Реден број

24

Шифра

ДЕЗ 04 05 А01 002

Ниво

А1

Звање

Магационер

Назив на работно место

Магационер

Број на извршители

1

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

средно или основно образование

Други посебни услови

  /

Работни цели

 

 

Обезбедување на стоки

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

$1прима и издава прехранбени  артикли, средства за хигиена и останати материјали и стоки  за кои е обезбеден простор за складирање;

$1води ажурна евиденција за примање и издавање артикли од магацините со изготвување приемница, испратница и требување;

$1се грижи за хигиената на магацинот и другите производи во кои се чуваат прехранбените производи, средствата за хигиена и другите материјали;

$1води  стокови картици на артикли во магацините;

$1врши квартално срамнување на магацинот со  состојбата во материјалното книговодство;

$1контактира со добавувачите (согласно јавната набавка), прави порачки на производите;

$1по потреба врши курирски работи;

$1по потреба врши транспорт  и дистрибуција на храна по објектите;

$1по потреба врши транспорт  на средства за хигиена по објектите и др. артикли.

 1. ОБЈЕКТ „СОНЦЕ“

III.1.2.Помошно-технички оддел

Реден број

25

Шифра

ДЕЗ 04 05 А01003

Ниво

А1

Звање

Набавувач

Назив на работно место

Набавувач

Број на извршители

1

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

Средно образование

Други посебни услови

  /

Работни цели

 

 

Обезбедување на стоки

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

$1прима и издава прехранбени  артикли, средства за хигиена и останати материјали и стоки за кои е обезбеден простор за складирање;

$1води ажурна евиденција за примање и издавање артикли од магацините со изготвување приемница, испратница и требување;

$1се грижи за хигиената на магацинот и другите производи во кои се чуваат прехранбените производи, средствата за хигиена и другите материјали;

$1води  стокови картици на артикли во магацините;

$1врши квартално срамнување на магацинот со  состојбата во материјалното книговодство;

$1контактира со добавувачите (согласно јавната набавка), прави порачки на производите;

$1по потреба врши курирски работи;

$1по потреба врши транспорт и дистрибуција на храна по објектите;

$1по потреба врши транспорт на средства за хигиена по објектите и др. артикли.

 1. ОБЈЕКТ „СОНЦЕ“

III.1.2.Помошно-технички оддел

Реден број

26

Шифра

ДЕЗ 04 01 А01 005

Ниво

А1

Звање

Градинар

Назив на работно место

Градинар

Број на извршители

1

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

средно или основно образование

Други посебни услови

 

Работни цели

 

Одржување и уредување на зеленилото во дворот

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-грижа за естетско уредување и разубавување на дворните површини со озеленување, садење цвеќе и садници, надополнување на спортските реквизити со катчиња за игра;

- грижа за грејните постројки и  затоплување на објектите;

-разнесување на материјали за потребите на градинката;

-чистење и одржување на хигиената и зеленилото на дворните површини;

-садење и калемење на цвеќињата, дрвјата, косење на трева, наводнување и друго тековно одржување на дворот;

-чистење и одржување на кровните површини и олуците;

-редовно одржување и чистење на приодните патеки и терасите.

 1. ОБЈЕКТ „СОНЦЕ“

III.1.2. Помошно-технички оддел

Реден број

27

Шифра

ДЕЗ 04 03 А01 001

Ниво

А1

Звање

Возач

Назив на работно место

Возач

Број на извршители

 1

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

Средно образование

Други посебни услови

Положен возачки испит Б категорија

Работни цели

 

 Вози службено возило и се грижи за неговата техничка исправност

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-врши транспорт и дистрибуција на прехранбени артикли  од  централната кујна и магацинот до објекти;

-транспорт на средства за хигиена, постелнина и други матерјали за потребите на објектите;

-се грижи за хигиената на возилото(еднаш неделно се мие),а секојдневно се мие и се дезинфицира во делот за транспорт на храната;

-се грижи за исправноста и  навремено сервисирање на возилото;

-врши курирски работи - разнесува службена документација;

-по потреба ги разнесува децата и вработените;

-води налог за користење на службените возила.

 1. ОБЈЕКТ „СОНЦЕ“

III.1.2 Помошно-технички оддел

Реден број

28

Шифра

ДЕЗ 04 04 А01 001

Ниво

А1

Звање

Главен готвач

Назив на работно место

Главен готвач

Број на извршители

1

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

Средно образование

Други посебни услови

 

Работни цели

 

 

 

совесно квалитетно и навремено подготвување на оброците согласно стандардите и нормативите, почитување и применување на правилата за безбедност на храната

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

- врши требување на потребни производи од магацинот и издавање на производи во помошните кујни;

- води евиденција за бројот на присутни деца и врз основа на бројот  се подготвуваат оброци за децата од јасли и градинка;

-води дневен и месечен извештај за потрошените прехранбени производи;

- при подготвувањето на оброците ја почитува листата на планирани јадења;

- се грижи и одговара за квалитетот и рокот на траење на прехрамбените производи, како и на свежите производи, зеленчукот и овошјето;

- врши увид и контрола на набавената стока и се грижи за хигиената на просториите наменети  за чување на производите;

-врши увид и организира чистење и дезинфекција  на садовите,ситниот инвентар, приборот за јадење, опремата,апаратите  и другите површини во кујната;

-учестува во работата на комсијата за изготување на листа на јадења;

-се грижи за личната хигиена и личната хигиена на работниците во кујната;

- води евиденција на испорачаната храна по оброци  по објектите.

 1. а единица – ОБЈЕКТ „СОНЦЕ“

III.1.2 Помошно-технички оддел

Реден број

29

Шифра

ДЕЗ 04 04 А02 001

Ниво

А2

Звање

Готвач

Назив на работно место

Готвач

Број на извршители

1

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

Средно образование

Други посебни услови

 

Работни цели

 

 

 

Совесно, квалитетно и навремено подготвување на оброците согласно стандардите и нормативите, почитување  и применување на правилата за безбедност на храната

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

- врши требување на потребни производи од магацинот  и издавање на производи во помошните кујни;

- води евиденција за бројот на присутни деца и врз основа на бројот се подготвуваат оброци за децата од јасли и градинка;

-води дневен и месечен извештај за потрошените прехранбени производи;

- при подготвувањето на оброците ја почитува листата на планирани јадења;

- се грижи и одговара за квалитетот и рокот на траење на прехрамбените производи, како и на свежите производи, зеленчукот и овошјето;

- врши увид и контрола на набавената стока и се грижи за хигиената на просториите наменети  за чување на производите;

-врши увид и организира чистење и дезинфекција  на садовите,ситниот инвентар, приборот за јадење, опремата,апаратите  и другите површини во кујната;

-учестува во работата на комсијата за изготување на листа на јадења;

-се грижи за личната хигиена и личната хигиена на работниците во кујната;

- води евиденција на испорачаната храна по оброци  по објектите.

 1. ОБЈЕКТ „СОНЦЕ“

III.1.2.Помошно-технички оддел

Реден број

30

Шифра

ДЕЗ 04 04 А03 001

Ниво

А3

Звање

Помошник готвач

Назив на работно место

Помошник готвач

Број на извршители

2

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

средно образование

Други посебни услови

 

Работни цели

 

 

Совесно и одговорно извршување на работите и работните задачи поврзани со безбедност на храната

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

- правилно подготвување,миење  и обработка на прехрамбените произоди за планираните оброци,согласно листата на јадења;

- помагање и учествуво во целокупната работа на готвачите приподготвувањето на оброците;

- подготвува појадок, салати и ужинки, согласно листата на јадења и согласно бројот на деца;

- врши  достава на оброците до воспитните групи во објектот;

- се грижи за хигиената и дезинфекција на  кујната;

- се грижи за личната хигиена во процесот на подготвување на оброците.

 1. ОБЈЕКТ „СОНЦЕ“

III.1.2. Помошно-технички оддел

Реден број

31

Шифра

ДЕЗ 04 04 А04 001

Ниво

А4

Звање

Садомијач/сервирка

Назив на работно место

Садомијач/сервирка

Број на извршители

4

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

средно или основно образование.

Други посебни услови

 

Работни цели

 

 

 

 

почитување и соодветна примена на правилата за безбодност на храната

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

$1помага во подготвувањето на прехрамбените производи за оброците за децата;

$1помага во доставувањето на оброците до воспитните групи;

$1ги брише масичките во занималните пред и по јадење;

$1ги мие садовите и термосите и ја одржува целокупната хигиена во  кујната;

$1заедно со готвачите ја остава кујната во исправна состојба и врши проверка на апаратите при заминување од работа;

$1се грижи за правилна употреба на дезинфекционите средства при дезинфицирање на садовите,инвентарот и се останато во кујната;

$1се грижи за правилно складирање и изнесување на отпадот од кујната до местото за отпад;

$1се грижи за хигиена на помошните простории во кујната.

 1. ОБЈЕКТ „СОНЦЕ“

III.1.2.Помошно-технички оддел

Реден број

32

Шифра

ДЕЗ 04 01 А01 004

Ниво

А1 ниво

Звање

Хигиеничар

Назив на работно место

Хигиеничар

Број на извршители

5

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

средно или основно образование.

Други посебни услови

 

Работни цели

 

одржува хигиена во објектот

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-ја одржува  хигиена на просториите  во објектот;

-врши дезинфекција на тоалетите со соодветно дезинфекционо средство;

-редовно го собира ѓубрето од корпите и уредно го складира и го изнесува од објектот до местото за отпад;

-ги крева креветчињата  по дневниот одмор на децата во воспитните групи;

-правилно ракува со машините за чистење - правосмукалки и со машините за перење и сушење и навремено известува за евентуални дефекти;

-редовна, правилна и рационална употреба на средствата за хигиена и дезинфекциони средства

- се грижи  за проветрување на просториите;

-по завршеното чистење на просториите врши проверка на водоводните и електричните инсталации, ги затвара и проверува сите врати и прозори со што ја обезбедува јавната установа за деца  од провали, поплави и кражби.

 1. а единица – ОБЈЕКТ „Сонце“

III.1.2.Помошно-технички оддел

Реден број

33

Шифра

ДЕЗ 04 05 А01 005

Ниво

А1

Звање

Перачка-пеглачка

Назив на работно место

Перачка-пеглачка

Број на извршители

1

Одговара пред

Директор

Вид на образование

средно или основно образование

Други посебни услови

  

Работни цели

 

$1одржување на хигиена на постелнина и останатиот текстил

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-прибирање на нечистиот веш од групите, перење и сушење на истиот,

-пеглање на чистиот веш и разнесување на истиот по воспитните групи,

-одржување на вешот во градинката

-одржување на гардеробата на децата за организирани гри и јавни настапи одржување на работната облека на вработените,

-одговара за настанатите штети предизвикани од невнимание и нестручно ракување со машините за перење,

-водење соодветна евиденција за вешот, постелнината, гардеробата на децата и за потребниот потрошен материјал,

-чистење и одржување на хигиената на детските играчки од текстил што ги користат децата во играта.

-чистење и одржување на пералната.

 1. IV  Организациона единица - ОБЈЕКТ„СИНОЛИЧКА“

IV.1.  Раководител на објект

Реден број

34

Шифра

ДЕЗ 03 03 А01 008

Ниво

А1

Звање

Раководител

Назив на работно место

Раководител на објект

Број на извршители

1

Одговара пред

 

Директор

Вид на образование

Дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание, дипломиран педагог, дипломиран психолог, дипломиран логопед, доктор на медицина.

 Други посебни услови

Важечка лиценца за стручен работник или воспитувач

Работни цели

 

 

 

Ја организира, координира и контролира работата во објектот.

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

- раководи ефикасно, ефективно и квалитетно со организационата единица-објект и дава совети, насоки помага при раководењето со институцијата или организационите единици во рамките на институцијата,

 - организира, насочува и ја кооординира работата на организационата единица,

- врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и распоредување на работите и задачите на давателите на услугите и другите вработени во објектот

- врши контрола над превентивна здравствена заштита и хигена во објект и соработува со вишата медицинска сестра

- давање на стручна помош, совети на давателите на услугите и другите вработени и дава предлози на директорот за стручно усовршување на вработените

- се грижи за спроведување на работната дисциплина на вработените во организационата единица со која раководи

 - подготвува извештаи за напредокот во спроведувањето на програмата за работа на организационата единица со која раководи

-учествува во подготовка на програма за работа на организационата единица со која раководи

- врши оценување на давателите на услугите и другите вработени во организационата единица

-заменува и работи во група каде отсуствува воспитен кадар.

 1. IV  Организациона единица – ОБЈЕКТ „СИНОЛИЧКА“

IV.1.1ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

IV.1.1.1 Оддел на воспитувачи

Реден број

35

Шифра

ДЕЗ 03 03 В03 001

Ниво

В3

Звање

Воспитувач

Назив на работно место

Воспитувач на деца над 2-6 годишна возраст

Број на извршители

6

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

Дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание  и дипломиран педагог.

Други посебни услови

Важечка лиценца за воспитувач

Работни цели

 

 

 

Планирање и реализирање на воспитно – образовната работа на ниво на група.

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-ја планира и реализира воспитно-образовната работа  во групата со примена на современи дидактички методи,форми и  принципи на работа со деца;

-работи на адаптацијата и социјализацијата на децата како и на унапредување и развивање на интелектуалните, комуникациските и творечките способности кај децата;

оди педагошка евиденција и документација, изработува (потполнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во вопитната група;

оди евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

о осмислува просторот педагошки, естетски и креативно притоа почитувајќи ги начелата од здравствен, хигиенски и безбедносен аспект (собирање и изработка на дидактички средства, осмислување на центри на активност и сл.);

-создава основа и интерес кај децата за развивање на основните културно-хигиенски и работни навики,како и навики за правилно конзумирање на оброците и при тоа води грижа за нивното здравје и безбедност;

и почитува и спроведува правилата на Етичкиот кодекс на однесување на работното место;

потребува прирачници и детски списанија како воспитно-образовни материјали во функција на реализација на активностите  со претходно добиено решение за употреба од ресорното министерство;

ради патнерски однос со семејствата на децата, ја почитува приватноста на родителите и преку најразлични облици на соработка учествува во реализацијата на дел од активностите во установата;

еализира активности на место на отсутен воспитувач од соодветна возрасна група;

 1.  „Синоличка“

IV.1.1.ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

IV.1.1.1. Оддел на воспитувачи

Реден број

36

Шифра

ДЕЗ 03 03 В04 001

Ниво

В4

Звање

приправник

Назив на работно место

Воспитувач на деца над 2-6 годишна возраст

Број на извршители

1

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

Дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание и дипломиран педагог.

Други посебни услови

Важечка лиценца за воспитувач

Работни цели

 

Оспособување за самостоојно вршење на воспитната работа со децата под надзор на менторот

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

- бара и ги следи советите на менторот, врши редовни консултации во врска со надминување на проблемите кои се јавуваат во тековното работење.

-го набљудува менторот во извршување на конкретни работни задачи,

-ја планира и реализира воспитно-образовната работа во групата со примена на современи дидактички методи,форми и принципи на работа со деца;

-работи на адаптацијата и социјализацијата на децата како и на унапредување и развивање на интелектуалните, комуникациските и творечките способности кај децата;

 -води педагошка евиденција и документација, изработува (потполнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во вопитната група;

-води евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

-го осмислува просторот педагошки, естетски и креативно притоа почитувајќи ги начелата од здравствен, хигиенски и безбедносен аспект (собирање и изработка на дидактички средства, осмислување на центри на активност и сл.);

-создава основа и интерес кај децата за развивање на основните културно-хигиенски и работни навики,како и навики за правилно конзумирање на оброците и при тоа води грижа за нивното здравје и безбедност;

 -употребува прирачници и детски списанија како воспитно-образовни материјали во функција на реализација на активностите со претходно добиено решение за употреба од ресорното министерство;

-гради патнерски однос со семејствата на децата, ја почитува приватноста на родителите и преку најразлични облици на соработка учествува во реализацијата на дел од активностите во установата;

 -реализира активности на место на отсутен воспитувач од соодветна возрасна група;

 
 1.  „СИНОЛИЧКА“
 

IV.1.1ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

 

IV.1.1.2. Оддел на негователи

Реден број

37

 

Шифра

ДЕЗ 03 03 Д03 001

 

Ниво

Д3

 

Звање

Неговател

 

Назив на работно место

Неговател

 

Број на извршители

9

 

Одговара пред

Раководител на објект

 

Вид на образование

Четиригодишно средно училиште: средно медицинско училиште, средно насока гимназија, средно музичко училиште, средно ликовно училиште, средно фискултурно училиште

 

Други посебни услови

Важечка лиценца за неговател

 

Работни цели

 

 

 

Совесно стручно и одговорно вршење на работни задачи во врска со остварување на згрижувачка  работа со децата

 

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

а реализира згрижувачката дејност и редовно, уредно, планирано и осмислено води педагошка евиденција на попладневни активности со деца;

оди евиденција и изработува (потполнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во воспитната група;

оди евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

ктивно се вклучува во реализирање на испланираниот тек на денот, одржувајќи работна дисциплина и интерес и внимание кај децата;

а носи храната до и од занимална  и учествува во исхраната на децата;

-работи на спуштање и кревање на детските креветчиња и осмислува креативно исполнето време за период по пладневниот одмор на децата;

-секојдневно ги уредува гардеробните шкафчиња и  занималните;

чествува во осмислувањето на просторот педагошки, естетски и креативно притоа почитувајќи ги начелата од здравствен, хигиенски и безбедносен аспект (собирање и изработка на дидактички средства, осмислување на центри на активност и сл.);

и почитува и спроведува правилата на Етичкиот кодекс на однесување на работното место;

и згрижува и работи со деца  од соодветна возрасна група на место на отсутен неговател.

 
 

IV Организациона единица – ОБЈЕКТ „СИНОЛИЧКА“

 

IV.1.1.ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

 

IV.1.1.2. Оддел на негователи

Реден број

38

 

Шифра

ДЕЗ 03 03 Д04 001

 

Ниво

Д4

 

Звање

Неговател

 

Назив на работно место

Приправник

 

Број на извршители

2

 

Одговара пред

Раководител на објект

 

Вид на образование

Четиригодишно средно училиште: средно медицинско училиште, средно насока гимназија, средно музичко училиште, средно ликовно училиште, средно фискултурно училиште

 

Други посебни услови

Важечка лиценца за неговател

 

Работни цели

 

-Оспособување за самостојно вршење на работните задачи

 

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-ги следи советите на менторот, врши редовни консултации во врска со надминување на проблемите нкои се јавуваат во тековното работење.

-го набљудува менторот во извршување на конкретните работни задачи,

-бара совети од менторот за секоја конкретна активност.

а реализира згрижувачката дејност и редовно, уредно, планирано и осмислено води педагошка евиденција на попладневни активности со деца;

оди евиденција и изработува (пополнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во воспитната група;

оди евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

ктивно се вклучува во реализирање на испланираниот тек на денот, одржувајќи работна дисциплина и интерес и внимание кај децата;

ја носи храната до и од занимална  и учествува во исхраната на децата

-работи на спуштање и кревање на детските креветчиња и осмислува креативно исполнето време за период по пладневниот одмор на децата;

и почитува и спроведува правилата на Етичкиот кодекс на однесување на работното место;

и згрижува и работи со деца од соодветна возрасна група на место на отсутен неговател.

 
 1. IV Организациона единица – ОБЈЕКТ „СИНОЛИЧКА“

IV.1.2.Помошно-технички оддел

Реден број

39

Шифра

ДЕЗ 04 01 А01 005

Ниво

А1

Звање

Градинар

Назив на работно место

Градинар

Број на извршители

1

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

средно или основно образование

Други посебни услови

 

Работни цели

 

Одржување и уредување на зеленилото во дворот

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-грижа за естетско уредување и разубавување на дворните површини со озеленување, садење цвеќе и садници, надополнување на спортските реквизити со катчиња за игра;

- грижа за грејните постројки и  затоплување на објектите;

-разнесување на материјали за потребите на градинката;

-чистење и одржување на хигиената и зеленилото на дворните површини;

-садење и калемење на цвеќињата, дрвјата, косење на трева, наводнување и друго тековно одржување на дворот;

-чистење и одржување на кровните површини и олуците;

-редовно одржување и чистење на приодните патеки и терасите.

 1. IV Организациона единица – ОБЈЕКТ „СИНОЛИЧКА“

IV.1.2.Помошно-технички оддел

Реден број

40

Шифра

ДЕЗ 04 04 А04 001

Ниво

А4

Звање

Садомијач/сервирка

Назив на работно место

Садомијач/сервирка

Број на извршители

2

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

средно или основно образование.

Други посебни услови

 

Работни цели

 

 

 

почитување и соодветна примена на правилата за безбодност на храната

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

$1помага во подготвувањето на прехрамбените производи за оброците за децата;

$1помага во доставувањето на оброците до воспитните групи;

$1ги брише масичките во занималните пред и по јадење;

$1ги мие садовите и термосите и ја одржува целокупната хигиена во  кујната;

$1заедно со готвачите ја остава кујната во исправна состојба и врши проверка на апаратите при заминување од работа;

$1се грижи за правилна употреба на дезинфекционите средства при дезинфицирање на садовите,инвентарот и се останато во кујната;

$1се грижи за правилно складирање и изнесување на отпадот од кујната до местото за отпад;

$1се грижи за хигиена на помошните простории во кујната.

 1. IV Организациона единица – ОБЈЕКТ „СИНОЛИЧКА“

IV.1.2.Помошно-технички оддел

Реден број

41

Шифра

ДЕЗ 04 01 А01 004

Ниво

А1

Звање

Хигиеничар

Назив на работно место

Хигиеничар

Број на извршители

4

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

средно или основно образование.

Други посебни услови

 

Работни цели

 

одржува хигиена во објектот

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-ја одржува  хигиена на просториите  во објектот;

-врши дезинфекција на тоалетите со соодветно дезинфекционо средство;

-редовно го собира ѓубрето од корпите и уредно го складира и го изнесува од објектот до местото за отпад;

-ги крева креветчињата  по дневниот одмор на децата во воспитните групи;

-правилно ракува со машините за чистење - правосмукалки и со машините за перење и сушење и навремено известува за евентуални дефекти;

-редовна, правилна и рационална употреба на средствата за хигиена и дезинфекциони средства

- се грижи  за проветрување на просториите;

-по завршеното чистење на просториите врши проверка на водоводните и електричните инсталации, ги затвара и проверува сите врати и прозори со што ја обезбедува јавната установа за деца  од провали, поплави и кражби.

 1. V  Организациона единица - ОБЈЕКТ„ИСКРА“

V.1.  Раководител на објект

Реден број

42

Шифра

ДЕЗ 03 03 А01 008

Ниво

А1

Звање

Раководител

Назив на работно место

Раководител на објект

Број на извршители

1

Одговара пред

 

Директор

Вид на образование

Дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание, дипломиран педагог, дипломиран психолог, дипломиран логопед, доктор на медицина.

 Други посебни услови

Важечка лиценца за стручен работник или воспитувач

Работни цели

 

 

Ја организира, координира и контролира работата во објектот.

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

- раководи ефикасно, ефективно и квалитетно со организационата единица-објект и дава совети, насоки помага при раководењето со институцијата или организационите единици во рамките на институцијата,

- организира, насочува и ја кооординира работата на организационата единица,

- врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и распоредување на работите и задачите на давателите на услугите и другите вработени во објектот

- врши контрола над превентивна здравствена заштита и хигена во објект и соработува со вишата медицинска сестра

- давање на стручна помош, совети на давателите на услугите и другите вработени и дава предлози на директорот за стручно усовршување на вработените

- се грижи за спроведување на работната дисциплина на вработените во организационата единица со која раководи

- подготвува извештаи за напредокот во спроведувањето на програмата за работа на организационата единица со која раководи

-учествува во подготовка на програма за работа на организационата единица со која раководи

 - врши оценување на давателите на услугите и другите вработени во организационата единица  

-заменува и работи во група каде отсуствува воспитен кадар.

 1. V  Организациона единица – ОБЈЕКТ „ИСКРА“

V.1.1 ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

V.1.1.1 Оддел на воспитувачи

Реден број

43

Шифра

ДЕЗ 03 03 В03 001

Ниво

В3

Звање

Воспитувач

Назив на работно место

Воспитувач на деца над 2-6 годишна возраст

Број на извршители

4

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

Дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание  и дипломиран педагог.

Други посебни услови

Важечка лиценца за воспитувач

Работни цели

 

 

 

 

Совесно, стручно и одговорно вршење на работи и работни задачи за остварување на воспитната работа со децата преку давање на основни знаења и вештини од општа култура

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-ја планира и реализира воспитно-образовната работа  во групата со примена на современи дидактички методи,форми и  принципи на работа со деца;

-работи на адаптацијата и социјализацијата на децата како и на унапредување и развивање на интелектуалните, комуникациските и творечките способности кај децата;

оди педагошка евиденција и документација, изработува (потполнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во вопитната група;

оди евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

о осмислува просторот педагошки, естетски и креативно притоа почитувајќи ги начелата од здравствен, хигиенски и безбедносен аспект (собирање и изработка на дидактички средства, осмислување на центри на активност и сл.);

-создава основа и интерес кај децата за развивање на основните културно-хигиенски и работни навики,како и навики за правилно конзумирање на оброците и при тоа води грижа за нивното здравје и безбедност;

и почитува и спроведува правилата на Етичкиот кодекс на однесување на работното место;

потребува прирачници и детски списанија како воспитно-образовни  материјали во функција на реализација на активностите  со претходно добиено решение за употреба од ресорното министерство;

ради патнерски однос со семејствата на децата, ја почитува приватноста на родителите и преку најразлични облици на соработка учествува во реализацијата на дел од активностите во установата;

еализира активности на место на отсутен воспитувач од соодветна возрасна група;

 1.  „ИСКРА“

V.1.1.ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

V.1.1.1. Оддел на воспитувачи

Реден број

44

Шифра

ДЕЗ 03 03 В04 001

Ниво

В4

Звање

Приправник

Назив на работно место

Воспитувач на деца над 2-6 годишна возраст

Број на извршители

1

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

Дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание  и дипломиран педагог.

Други посебни услови

Важечка лиценца за воспитувач

Работни цели

 

 

 

 

Оспособување за самостојно вршење на воспитната работа со децата под надзор на менторот

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

- бара и ги следи советите на менторот, врши редовни консултации во врска со надминување на проблемите кои се јавуваат во тековното работење.

-го набљудува менторот во извршување на конкретни работни задачи,

-ја планира и реализира воспитно-образовната работа во групата со примена на современи дидактички методи,форми и принципи на работа со деца;

-работи на адаптацијата и социјализацијата на децата како и на унапредување и развивање на интелектуалните, комуникациските и творечките способности кај децата;

 -води педагошка евиденција и документација, изработува (пополнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во вопитната група;

-води евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

-го осмислува просторот педагошки, естетски и креативно притоа почитувајќи ги начелата од здравствен, хигиенски и безбедносен аспект (собирање и изработка на дидактички средства, осмислување на центри на активност и сл.);

-создава основа и интерес кај децата за развивање на основните културно-хигиенски и работни навики,како и навики за правилно конзумирање на оброците и при тоа води грижа за нивното здравје и безбедност;

- употребува прирачници и детски списанија како воспитно-образовни материјали во функција на реализација на активностите со претходно добиено решение за употреба од ресорното министерство;

-гради патнерски однос со семејствата на децата, ја почитува приватноста на родителите и преку најразлични облици на соработка учествува во реализацијата на дел од активностите во установата;

- реализира активности на место на отсутен воспитувач од соодветна возрасна група;

 
 1.  „ИСКРА“
 

V.1.1 ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

 

V.1.1.2. Оддел на негователи

Реден број

45

 

Шифра

ДЕЗ 03 03 Д03 001

 

Ниво

Д3

 

Звање

Неговател

 

Назив на работно место

Неговател

 

Број на извршители

6

 

Одговара пред

Раководител на објект

 

Вид на образование

Четиригодишно средно училиште: средно медицинско училиште, средно насока гимназија, средно музичко училиште, средно ликовно училиште, средно фискултурно училиште

 

Други посебни услови

Важечка лиценца за неговател

 

Работни цели

 

 

 

Совесно стручно и одговорно вршење на работни задачи во врска со остварување на згрижувачка  работа со децата

 

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

а реализира згрижувачката дејност и редовно, уредно, планирано и осмислено води педагошка евиденција на попладневни активности со деца;

оди евиденција и изработува (пополнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во воспитната група;

оди евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

ктивно се вклучува во реализирање на испланираниот тек на денот, одржувајќи работна дисциплина и интерес и внимание кај децата;

а носи храната до и од занимална и учествува во исхраната на децата;

-работи на спуштање и кревање на детските креветчиња и осмислува креативно исполнето време за период по пладневниот одмор на децата;

-секојдневно ги уредува гардеробните шкафчиња и  занималните;

чествува во осмислувањето на просторот педагошки, естетски и креативно притоа почитувајќи ги начелата од здравствен, хигиенски и безбедносен аспект (собирање и изработка на дидактички средства, осмислување на центри на активност и сл.);

и почитува и спроведува правилата на Етичкиот кодекс на однесување на работното место;

и згрижува и работи со деца  од соодветна возрасна група на место на отсутен неговател.

 
 
 1.  „ИСКРА“
 

V.1.1ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

 

V.1.1.2. Оддел на негователи

Реден број

46

 

Шифра

ДЕЗ 03 03 Д04 001

 

Ниво

Д4

 

Звање

Неговател

 

Назив на работно место

Приправник

 

Број на извршители

2

 

Одговара пред

Раководител на објект

 

Вид на образование

Четиригодишно средно училиште: средно медицинско училиште, средно насока гимназија, средно музичко училиште, средно ликовно училиште, средно фискултурно училиште

 

Други посебни услови

Важечка лиценца за неговател

 

Работни цели

 

-Оспособување за самостојно вршење на работните задачи

 

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-ги следи советите на менторот, врши редовни консултации во врска со надминување на проблемите кои се јавуваат во тековното работење.

-го набљудува менторот во извршување на конкретните работни задачи,

-бара совети од менторот за секоја конкретна активност.

а реализира згрижувачката дејност и редовно, уредно, планирано и осмислено води педагошка евиденција на попладневни активности со деца;

оди евиденција и изработува (пополнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во воспитната група;

оди евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

ктивно се вклучува во реализирање на испланираниот тек на денот, одржувајќи работна дисциплина и интерес и внимание кај децата;

ја носи храната до и од занимална  и учествува во исхраната на децата;

-работи на спуштање и кревање на детските креветчиња и осмислува креативно исполнето време за период по пладневниот одмор на децата;

и почитува и спроведува правилата на Етичкиот кодекс на однесување на работното место;

и згрижува и работи со деца од соодветна возрасна група на место на отсутен неговател.

 
 1. V Организациона единица – ОБЈЕКТ „ИСКРА“

V.1.2. Помошно-технички оддел

Реден број

47

Шифра

ДЕЗ 04 04 А04 001

Ниво

А4

Звање

Садомијач/сервирка

Назив на работно место

Садомијач/сервирка

Број на извршители

1

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

средно или основно образование.

Други посебни услови

 

Работни цели

 

 

 

 

почитување и соодветна примена на правилата за безбодност на храната

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

$1помага во подготвувањето на прехрамбените производи за оброците за децата;

$1помага во доставувањето на оброците до воспитните групи;

$1ги брише масичките во занималните пред и по јадење;

$1ги мие садовите и термосите и ја одржува целокупната хигиена во  кујната;

$1заедно со готвачите ја остава кујната во исправна состојба и врши проверка на апаратите при заминување од работа;

$1се грижи за правилна употреба на дезинфекционите средства при дезинфицирање на садовите,инвентарот и се останато во кујната;

$1се грижи за правилно складирање и изнесување на отпадот од кујната до местото за отпад;

$1се грижи за хигиена на помошните простории во кујната.

 1. V Организациона единица – ОБЈЕКТ „ИСКРА“

V.1.2. Помошно-технички оддел

Реден број

48

Шифра

ДЕЗ 04 01 А01 004

Ниво

А1

Звање

Хигиеничар

Назив на работно место

Хигиеничар

Број на извршители

3

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

средно или основно образование.

Други посебни услови

 

Работни цели

 

одржува хигиена во објектот

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-ја одржува  хигиена на просториите  во објектот;

-врши дезинфекција на тоалетите со соодветно дезинфекционо средство;

-редовно го собира ѓубрето од корпите и уредно го складира и го изнесува од објектот до местото за отпад;

-ги крева креветчињата  по дневниот одмор на децата во воспитните групи;

-правилно ракува со машините за чистење - правосмукалки и со машините за перење и сушење и навремено известува за евентуални дефекти;

-редовна, правилна и рационална употреба на средствата за хигиена и дезинфекциони средства

- се грижи  за проветрување на просториите;

-по завршеното чистење на просториите врши проверка на водоводните и електричните инсталации, ги затвара и проверува сите врати и прозори со што ја обезбедува јавната установа за деца  од провали, поплави и кражби.

 1. VI  Организациона единица - ОБЈЕКТ„ДЕТЕЛИНКА“

VI.1. Раководител на објект

Реден број

49

Шифра

ДЕЗ 03 03 А01 008

Ниво

А1

Звање

Раководител

Назив на работно место

Раководител на објект

Број на извршители

1

Одговара пред

 

Директор

Вид на образование

Дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание, дипломиран педагог, дипломиран психолог, дипломиран логопед, доктор на медицина.

 Други посебни услови

Важечка лиценца за стручен работник или воспитувач

Работни цели

 

 

Ја организира, координира и контролира работата во објектот.

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

  - раководи ефикасно, ефективно и квалитетно со организационата единица-објект и дава совети, насоки помага при раководењето со институцијата или организационите единици во рамките на институцијата,

- организира, насочува и ја кооординира работата на организационата единица,

- врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и распоредување на работите и задачите на давателите на услугите и другите вработени во објектот

- врши контрола над превентивна здравствена заштита и хигена во објект и соработува со вишата медицинска сестра

- давање на стручна помош, совети на давателите на услугите и другите вработени и 66 дава предлози на директорот за стручно усовршување на вработените

- се грижи за спроведување на работната дисциплина на вработените во организационата единица со која раководи

- подготвува извештаи за напредокот во спроведувањето на програмата за работа на организационата единица со која раководи

-учествува во подготовка на програма за работа на организационата единица со која раководи

- врши оценување на давателите на услугите и другите вработени во организационата единица

-заменува и работи во група каде отсуствува воспитен кадар.

 1. VI  Организациона единица – ОБЈЕКТ „ДЕТЕЛИНКА“

VI.1.1.ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

VI.1.1.1. Оддел на воспитувачи

Реден број

50

Шифра

ДЕЗ 03 03 В03 001

Ниво

В3

Звање

Воспитувач

Назив на работно место

Воспитувач на деца над 2-6 годишна возраст

Број на извршители

7

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

Дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание  и дипломиран педагог.

Други посебни услови

Важечка лиценца за воспитувач

Работни цели

 

 

 

 

Планирање и реализирање на воспитно – образовната работа на ниво на група.

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-ја планира и реализира воспитно-образовната работа  во групата со примена на современи дидактички методи,форми и  принципи на работа со деца;

-работи на адаптацијата и социјализацијата на децата како и на унапредување и развивање на интелектуалните, комуникациските и творечките способности кај децата;

оди педагошка евиденција и документација, изработува (потполнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во вопитната група;

оди евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

о осмислува просторот педагошки, естетски и креативно притоа почитувајќи ги начелата од здравствен, хигиенски и безбедносен аспект (собирање и изработка на дидактички средства, осмислување на центри на активност и сл.);

-создава основа и интерес кај децата за развивање на основните културно-хигиенски и работни навики,како и навики за правилно конзумирање на оброците и при тоа води грижа за нивното здравје и безбедност;

и почитува и спроведува правилата на Етичкиот кодекс на однесување на работното место;

потребува прирачници и детски списанија како воспитно-образовни материјали во функција на реализација на активностите  со претходно добиено решение за употреба од ресорното министерство;

ради патнерски однос со семејствата на децата, ја почитува приватноста на родителите и преку најразлични облици на соработка учествува во реализацијата на дел од активностите во установата;

еализира активности на место на отсутен воспитувач од соодветна возрасна група;

 1.  „ДЕТЕЛИНКА“

VI.1.1.ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

VI.1.1.1. Оддел на воспитувачи

Реден број

51

Шифра

ДЕЗ 03 03 В04 001

Ниво

В4

Звање

Приправник

Назив на работно место

Воспитувач на деца над 2-6 годишна возраст

Број на извршители

1

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

Дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание  и дипломиран педагог.

Други посебни услови

Важечка лиценца за воспитувач

Работни цели

 

 

 

 

Оспособување за самостоојно вршење на воспитната работа со децата под надзор на менторот

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

- бара и ги следи советите на менторот, врши редовни консултации во врска со надминување на проблемите кои се јавуваат во тековното работење.

-го набљудува менторот во извршување на конкретни работни задачи,

-ја планира и реализира воспитно-образовната работа во групата со примена на современи дидактички методи,форми и принципи на работа со деца;

-работи на адаптацијата и социјализацијата на децата како и на унапредување и развивање на интелектуалните, комуникациските и творечките способности кај децата;

 -води педагошка евиденција и документација, изработува (пополнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во вопитната група;

-води евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

-го осмислува просторот педагошки, естетски и креативно притоа почитувајќи ги начелата од здравствен, хигиенски и безбедносен аспект (собирање и изработка на дидактички средства, осмислување на центри на активност и сл.);

-создава основа и интерес кај децата за развивање на основните културно-хигиенски и работни навики,како и навики за правилно конзумирање на оброците и при тоа води грижа за нивното здравје и безбедност;

-употребува прирачници и детски списанија како воспитно-образовни материјали во функција на реализација на активностите со претходно добиено решение за употреба од ресорното министерство;

-гради патнерски однос со семејствата на децата, ја почитува приватноста на родителите и преку најразлични облици на соработка учествува во реализацијата на дел од активностите во установата;

 -реализира активности на место на отсутен воспитувач од соодветна возрасна група;

 
 1. VI  Организациона единица – ОБЈЕКТ „ДЕТЕЛИНКА“
 

VI.1.1ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

 

VI.1.1.2. Оддел на негователи

Реден број

52

 

Шифра

ДЕЗ 03 03 Д03 001

 

Ниво

Д3

 

Звање

Неговател

 

Назив на работно место

Неговател

 

Број на извршители

11

 

Одговара пред

Раководител на објект

 

Вид на образование

Четиригодишно средно училиште: средно медицинско училиште, средно насока гимназија, средно музичко училиште, средно ликовно училиште, средно фискултурно училиште

 

Други посебни услови

Важечка лиценца за неговател

 

Работни цели

 

 

 

Совесно стручно и одговорно вршење на работни задачи во врска со остварување на згрижувачка  работа со децата

 

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

а реализира згрижувачката дејност и редовно, уредно, планирано и осмислено води педагошка евиденција на попладневни активности со деца;

оди евиденција и изработува (пополнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во воспитната група;

оди евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

ктивно се вклучува во реализирање на испланираниот тек на денот, одржувајќи работна дисциплина и интерес и внимание кај децата;

а носи храната до и од занимална  и учествува во исхраната на децата;

-работи на спуштање и кревање на детските креветчиња и осмислува креативно исполнето време за период по пладневниот одмор на децата;

-секојдневно ги уредува гардеробните шкафчиња и  занималните;

чествува во осмислувањето на просторот педагошки, естетски и креативно притоа почитувајќи ги начелата од здравствен, хигиенски и безбедносен аспект (собирање и изработка на дидактички средства, осмислување на центри на активност и сл.);

и почитува и спроведува правилата на Етичкиот кодекс на однесување на работното место;

и згрижува и работи со деца  од соодветна возрасна група на место на отсутен неговател.

 
 1. VI Организациона единица – ОБЈЕКТ „ДЕТЕЛИНКА“

VI.1.2.Помошно-технички оддел

Реден број

53

Шифра

ДЕЗ 04 01 А01 005

Ниво

А1

Звање

Градинар

Назив на работно место

Градинар

Број на извршители

1

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

средно или основно образование

Други посебни услови

 

Работни цели

 

Одржување и уредување на зеленилото во дворот

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-грижа за естетско уредување и разубавување на дворните површини со озеленување, садење цвеќе и садници, надополнување на спортските реквизити со катчиња за игра;

- грижа за грејните постројки и затоплување на објектите;

-разнесување на материјали за потребите на градинката;

-чистење и одржување на хигиената и зеленилото на дворните површини;

-садење и калемење на цвеќињата, дрвјата, косење на трева, наводнување и друго тековно одржување на дворот;

-чистење и одржување на кровните површини и олуците;

-редовно одржување и чистење на приодните патеки и терасите.

 1. VI Организациона единица – ОБЈЕКТ „ДЕТЕЛИНКА“

VI.1.2.Помошно-технички оддел

Реден број

54

Шифра

ДЕЗ 04 04 А04 001

Ниво

А4

Звање

Садомијач/сервирка

Назив на работно место

Садомијач/сервирка

Број на извршители

2

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

средноили основно образование

Други посебни услови

 

Работни цели

 

 

почитување и соодветна примена на правилата за безбодност на храната

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

$1помага во подготвувањето на прехрамбените производи за оброците за децата;

$1помага во доставувањето на оброците до воспитните групи;

$1ги брише масичките во занималните пред и по јадење;

$1ги мие садовите и термосите и ја одржува целокупната хигиена во  кујната;

$1заедно со готвачите ја остава кујната во исправна состојба и врши проверка на апаратите при заминување од работа;

$1се грижи за правилна употреба на дезинфекционите средства при дезинфицирање на садовите,инвентарот и се останато во кујната;

$1се грижи за правилно складирање и изнесување на отпадот од кујната до местото за отпад;

$1се грижи за хигиена на помошните простории во кујната.

 1. VI Организациона единица – ОБЈЕКТ „ДЕТЕЛИНКА“

VI.1.2.Помошно-технички оддел

Реден број

55

Шифра

ДЕЗ 04 01 А01 004

Ниво

А1

Звање

Хигиеничар

Назив на работно место

Хигиеничар

Број на извршители

4

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

средно или основно образование.

Други посебни услови

 

Работни цели

 

одржува хигиена во објектот

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-ја одржува  хигиена на просториите  во објектот;

-врши дезинфекција на тоалетите со соодветно дезинфекционо средство;

-редовно го собира ѓубрето од корпите и уредно го складира и го изнесува од објектот до местото за отпад;

-ги крева креветчињата  по дневниот одмор на децата во воспитните групи;

-правилно ракува со машините за чистење - правосмукалки и со машините за перење и сушење и навремено известува за евентуални дефекти;

-редовна, правилна и рационална употреба на средствата за хигиена и дезинфекциони средства

- се грижи  за проветрување на просториите;

-по завршеното чистење на просториите врши проверка на водоводните и електричните инсталации, ги затвара и проверува сите врати и прозори со што ја обезбедува јавната установа за деца  од провали, поплави и кражби.

 1. VII  Организациона единица - ОБЈЕКТ„ПОНИ“

VII.1.  Раководител на објект

Реден број

56

Шифра

ДЕЗ 03 03 А01 008

Ниво

А1

Звање

Раководител

Назив на работно место

Раководител на објект

Број на извршители

1

Одговара пред

 

Директор

Вид на образование

Дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание, дипломиран педагог, дипломиран психолог, дипломиран логопед, доктор на медицина.

 Други посебни услови

Важечка лиценца за стручен работник или воспитувач

Работни цели

 

 

 

 

Ја организира, координира и контролира работата во објектот.

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

- раководи ефикасно, ефективно и квалитетно со организационата единица-објект и дава совети, насоки помага при раководењето со институцијата или организационите единици во рамките на институцијата,

- организира, насочува и ја кооординира работата на организационата единица,

- врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и распоредување на работите и задачите на давателите на услугите и другите вработени во објектот

- врши контрола над превентивна здравствена заштита и хигена во објект и соработува со вишата медицинска сестра

- давање на стручна помош, совети на давателите на услугите и другите вработени и дава предлози на директорот за стручно усовршување на вработените

- се грижи за спроведување на работната дисциплина на вработените во организационата единица со која раководи

- подготвува извештаи за напредокот во спроведувањето на програмата за работа на организационата единица со која раководи

-учествува во подготовка на програма за работа на организационата единица со која раководи

- врши оценување на давателите на услугите и другите вработени во организационата единица

-заменува и работи во група каде отсуствува воспитен кадар.

 1. VII Организациона единица – ОБЈЕКТ „ПОНИ“

VII.1.1ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

VII.1.1.1 Оддел на воспитувачи

Реден број

57

Шифра

ДЕЗ 03 03 В03 001

Ниво

В3

Звање

Воспитувач

Назив на работно место

Воспитувач на деца над 2-6 годишна возраст

Број на извршители

6

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

Дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание  и дипломиран педагог.

Други посебни услови

Важечка лиценца за воспитувач

Работни цели

 

 

 

Планирање и реализирање на воспитно – образовната работа на ниво на група.

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-ја планира и реализира воспитно-образовната работа  во групата со примена на современи дидактички методи,форми и  принципи на работа со деца;

-работи на адаптацијата и социјализацијата на децата како и на унапредување и развивање на интелектуалните, комуникациските и творечките способности кај децата;

оди педагошка евиденција и документација, изработува (потполнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во вопитната група;

оди евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

о осмислува просторот педагошки, естетски и креативно притоа почитувајќи ги начелата од здравствен, хигиенски и безбедносен аспект (собирање и изработка на дидактички средства, осмислување на центри на активност и сл.);

-создава основа и интерес кај децата за развивање на основните културно-хигиенски и работни навики,како и навики за правилно конзумирање на оброците и при тоа води грижа за нивното здравје и безбедност;

и почитува и спроведува правилата на Етичкиот кодекс на однесување на работното место;

потребува прирачници и детски списанија како воспитно-образовни  материјали во функција на реализација на активностите  со претходно добиено решение за употреба од ресорното министерство;

ради патнерски однос со семејствата на децата, ја почитува приватноста на родителите и преку најразлични облици на соработка учествува во реализацијата на дел од активностите во установата;

еализира активности на место на отсутен воспитувач од соодветна возрасна група;

 1. VII Организациона единица – ОБЈЕКТ „ПОНИ“

VII.1.1.ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

VII.1.1.1. Оддел на воспитувачи

Реден број

58

Шифра

ДЕЗ 03 03 В04 001

Ниво

В4

Звање

Приправник

Назив на работно место

Воспитувач на деца над 2-6 годишна возраст

Број на извршители

1

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

Дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание  и дипломиран педагог.

Други посебни услови

Важечка лиценца за воспитувач

Работни цели

 

 

 

 

Оспособување за самостоојно вршење на воспитната работа со децата под надзор на менторот

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

- бара и ги следи советите на менторот, врши редовни консултации во врска со надминување 29 на проблемите кои се јавуваат во тековното работење.

-го набљудува менторот во извршување на конкретни работни задачи,

-ја планира и реализира воспитно-образовната работа во групата со примена на современи дидактички методи,форми и принципи на работа со деца;

-работи на адаптацијата и социјализацијата на децата како и на унапредување и развивање на интелектуалните, комуникациските и творечките способности кај децата;

 -води педагошка евиденција и документација, изработува (потполнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во вопитната група;

-води евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

-го осмислува просторот педагошки, естетски и креативно притоа почитувајќи ги начелата од здравствен, хигиенски и безбедносен аспект (собирање и изработка на дидактички средства, осмислување на центри на активност и сл.); -создава основа и интерес кај децата за развивање на основните културно-хигиенски и работни навики,како и навики за правилно конзумирање на оброците и при тоа води грижа за нивното здравје и безбедност;

 -употребува прирачници и детски списанија како воспитно-образовни материјали во функција на реализација на активностите со претходно добиено решение за употреба од ресорното министерство;

-гради патнерски однос со семејствата на децата, ја почитува приватноста на родителите и преку најразлични облици на соработка учествува во реализацијата на дел од активностите во установата;

 -реализира активности на место на отсутен воспитувач од соодветна возрасна група;

 
 1. VII Организациона единица – ОБЈЕКТ „ПОНИ“
 

VII.1.1. ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

 

VII.1.1.2. Оддел на негователи

Реден број

59

 

Шифра

ДЕЗ 03 03 Д03 001

 

Ниво

Д3

 

Звање

Неговател

 

Назив на работно место

Неговател

 

Број на извршители

10

 

Одговара пред

Раководител на објект

 

Вид на образование

Четиригодишно средно училиште: средно медицинско училиште, средно насока гимназија, средно музичко училиште, средно ликовно училиште, средно фискултурно училиште

 

Други посебни услови

Важечка лиценца за неговател

 

Работни цели

 

 

 

 

Совесно стручно и одговорно вршење на работни задачи во врска со остварување на згрижувачка  работа со децата

 

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

а реализира згрижувачката дејност и редовно, уредно, планирано и осмислено води педагошка евиденција на попладневни активности со деца ;

оди евиденција и изработува (потполнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во воспитната група;

оди евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

ктивно се вклучува во реализирање на испланираниот тек на денот, одржувајќи работна дисциплина и интерес и внимание кај децата;

а носи храната до и од занимална  и учествува во исхраната на децата;

-работи на спуштање и кревање на детските креветчиња и осмислува креативно исполнето време за период по пладневниот одмор на децата;

-секојдневно ги уредува гардеробните шкафчиња и  занималните;

чествува во осмислувањето на просторот педагошки, естетски и креативно притоа почитувајќи ги начелата од здравствен, хигиенски и безбедносен аспект (собирање и изработка на дидактички средства, осмислување на центри на активност и сл.);

и почитува и спроведува правилата на Етичкиот кодекс на однесување на работното место;

и згрижува и работи со деца  од соодветна возрасна група на место на отсутен неговател.

 
 
 1. VII Организациона единица – ОБЈЕКТ „ПОНИ“
 

VII.1.1.ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

 

VII.1.1.2. Оддел на негователи

Реден број

60

 

Шифра

ДЕЗ 03 03 Д04 001

 

Ниво

Д4

 

Звање

Неговател

 

Назив на работно место

Приправник

 

Број на извршители

2

 

Одговара пред

Раководител на објект

 

Вид на образование

Четиригодишно средно училиште: средно медицинско училиште, средно насока гимназија, средно музичко училиште, средно ликовно училиште, средно фискултурно училиште

 

Други посебни услови

Важечка лиценца за неговател

 

Работни цели

 

-Оспособување за самостојно вршење на работните задачи

 

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-ги следи советите на менторот, врши редовни консултации во врска со надминување на проблемите нкои се јавуваат во тековното работење,

-го набљудува менторот во извршување на конкретните работни задачи,

-бара совети од менторот за секоја конкретна активност,

а реализира згрижувачката дејност и редовно, уредно, планирано и осмислено води педагошка евиденција на попладневни активности со деца;

оди евиденција и изработува (пополнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во воспитната група;

оди евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

ктивно се вклучува во реализирање на испланираниот тек на денот, одржувајќи работна дисциплина и интерес и внимание кај децата;

ја носи храната до и од занимална  и учествува во исхраната на децата;

-работи на спуштање и кревање на детските креветчиња и осмислува креативно исполнето време за период по пладневниот одмор на децата;

и почитува и спроведува правилата на Етичкиот кодекс на однесување на работното место;

и згрижува и работи со деца  од соодветна возрасна група на место на отсутен неговател.

 
 1. VII Организациона единица – ОБЈЕКТ „ПОНИ“

VII.1.2. Помошно-технички оддел

Реден број

61

Шифра

ДЕЗ 04 01 А01 005

Ниво

А1

Звање

Градинар

Назив на работно место

Градинар

Број на извршители

1

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

средно или основно образование

Други посебни услови

 

Работни цели

 

Одржување и уредување на зеленилото во дворот

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-грижа за естетско уредување и разубавување на дворните површини со озеленување, садење цвеќе и садници, надополнување на спортските реквизити со катчиња за игра;

- грижа за грејните постројки и  затоплување на објектите;

-разнесување на материјали за потребите на градинката;

-чистење и одржување на хигиената и зеленилото на дворните површини;

-садење и калемење на цвеќињата, дрвјата, косење на трева, наводнување и друго тековно одржување на дворот;

-чистење и одржување на кровните површини и олуците;

- редовно одржување и чистење на приодните патеки и терасите.

 1. ОБЈЕКТ „ПОНИ“

VII.1.2. Помошно-технички оддел

Реден број

62

Шифра

ДЕЗ 04 04 А03 001

Ниво

А3

Звање

Помошник готвач

Назив на работно место

Помошник готвач

Број на извршители

1

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

средно образование

Други посебни услови

 

Работни цели

 

 

 

Совесно и одговорно извршување на работите и работните задачи поврзани со безбедност на храната

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

- правилно подготвување,миење и обработка на прехрамбените произоди за планираните оброци,согласно листата на јадења;

- помагање и учествуво во целокупната работа на готвачите приподготвувањето на оброците;

- подготвува појадок, салати и ужинки, согласно листата на јадења и согласно бројот на деца;

- врши  достава на оброците до воспитните групи во објектот;

- се грижи за хигиената и дезинфекција на  кујната;

- се грижи за личната хигиена во процесот на подготвување на оброците.

 1. VII  Организациона единица – ОБЈЕКТ „ПОНИ“

VII.1.2.Помошно-технички оддел

Реден број

63

Шифра

ДЕЗ 04 04 А04 001

Ниво

А4

Звање

Садомијач/сервирка

Назив на работно место

Садомијач/сервирка

Број на извршители

1

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

средно или основно образование

Други посебни услови

 

Работни цели

 

 

 

почитување и соодветна примена на правилата за безбодност на храната

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

$1помага во подготвувањето на прехрамбените производи за оброците за децата;

$1помага во доставувањето на оброците до воспитните групи;

$1ги брише масичките во занималните пред и по јадење;

$1ги мие садовите и термосите и ја одржува целокупната хигиена во  кујната;

$1заедно со готвачите ја остава кујната во исправна состојба и врши проверка на апаратите при заминување од работа;

$1се грижи за правилна употреба на дезинфекционите средства при дезинфицирање на садовите,инвентарот и се останато во кујната;

$1се грижи за правилно складирање и изнесување на отпадот од кујната до местото за отпад;

$1се грижи за хигиена на помошните простории во кујната.

 1. VII  Организациона единица – ОБЈЕКТ „ПОНИ“

VII.1.2.Помошно-технички оддел

Реден број

64

Шифра

ДЕЗ 04 01 А01 004

Ниво

А1

Звање

Хигиеничар

Назив на работно место

Хигиеничар

Број на извршители

3

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

средно или основно образование.

Други посебни услови

 

Работни цели

 

одржува хигиена во објектот

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-ја одржува  хигиена на просториите  во објектот;

-врши дезинфекција на тоалетите со соодветно дезинфекционо средство;

-редовно го собира ѓубрето од корпите и уредно го складира и го изнесува од објектот до местото за отпад;

-ги крева креветчињата  по дневниот одмор на децата во воспитните групи;

-правилно ракува со машините за чистење - правосмукалки и со машините за перење и сушење и навремено известува за евентуални дефекти;

-редовна, правилна и рационална употреба на средствата за хигиена и дезинфекциони средства

- се грижи  за проветрување на просториите;

-по завршеното чистење на просториите врши проверка на водоводните и електричните инсталации, ги затвара и проверува сите врати и прозори со што ја обезбедува јавната установа за деца  од провали, поплави и кражби.

 1. VII  Организациона единица – ОБЈЕКТ „ПОНИ“

VII.1.2.Помошно-технички оддел

Реден број

65

Шифра

ДЕЗ 04 05 А01 005

Ниво

А1

Звање

Перачка-пеглачка

Назив на работно место

Перачка-пеглачка

Број на извршители

1

Одговара пред

Директор

Вид на образование

средно или основно образование.

Други посебни услови

  

Работни цели

 

 

$1одржување на хигиена на постелнина и останатиот текстил

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-прибирање на нечистиот веш од групите, перење и сушење на истиот,

-пеглање на чистиот веш и разнесување на истиот по воспитните групи,

-одржување на вешот во градинката

-одржување на гардеробата на децата за организирани гри и јавни настапи одржување на работната облека на вработените,

-одговара за настанатите штети предизвикани од невнимание и нестручно ракување со машините за перење,

-водење соодветна евиденција за вешот, постелнината, гардеробата на децата и за потребниот потрошен материјал,

-чистење и одржување на хигиената на детските играчки од текстил што ги користат децата во играта.

-чистење и одржување на пералната.

 1. VIII  Организациона единица - ОБЈЕКТ„МОРКОВЧЕ“

VIII.1. Раководител на објект

Реден број

66

Шифра

ДЕЗ 03 03 А01 008

Ниво

А1

Звање

Раководител

Назив на работно место

Раководител на објект

Број на извршители

1

Одговара пред

 

Директор

Вид на образование

Дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание, дипломиран педагог, дипломиран психолог, дипломиран логопед, доктор на медицина.

 Други посебни услови

Важечка лиценца за стручен работник или воспитувач

Работни цели

 

 

Ја организира, координира и контролира работата во објектот.

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

- раководи ефикасно, ефективно и квалитетно со организационата единица-објект и дава совети, насоки помага при раководењето со институцијата или организационите единици во рамките на институцијата,

- организира, насочува и ја кооординира работата на организационата единица,

- врши непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите и распоредување на работите и задачите на давателите на услугите и другите вработени во објектот

- врши контрола над превентивна здравствена заштита и хигена во објект и соработува со вишата медицинска сестра

- давање на стручна помош, совети на давателите на услугите и другите вработени и дава предлози на директорот за стручно усовршување на вработените

- се грижи за спроведување на работната дисциплина на вработените во организационата единица со која раководи

- подготвува извештаи за напредокот во спроведувањето на програмата за работа на организационата единица со која раководи

-учествува во подготовка на програма за работа на организационата единица со која раководи

- врши оценување на давателите на услугите и другите вработени во организационата единица

-заменува и работи во група каде отсуствува воспитен кадар.

 1. VIII Организациона единица – ОБЈЕКТ „МОРКОВЧЕ“

VIII.1.1ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

VIII.1.1.1 Оддел на воспитувачи

Реден број

67

Шифра

ДЕЗ 03 03 В03 001

Ниво

В3

Звање

Воспитувач

Назив на работно место

Воспитувач на деца над 2-6 годишна возраст

Број на извршители

2

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

Дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание  и дипломиран педагог.

Други посебни услови

Важечка лиценца за воспитувач

Работни цели

 

 

 

 

Совесно, стручно и одговорно вршење на работи и работни задачи за остварување на воспитната работа со децата преку давање на основни знаења и вештини од општа култура

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-ја планира и реализира воспитно-образовната работа  во групата со примена на современи дидактички методи,форми и  принципи на работа со деца;

-работи на адаптацијата и социјализацијата на децата како и на унапредување и развивање на интелектуалните, комуникациските и творечките способности кај децата;

оди педагошка евиденција и документација, изработува (потполнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во вопитната група;

оди евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

о осмислува просторот педагошки, естетски и креативно притоа почитувајќи ги начелата од здравствен, хигиенски и безбедносен аспект (собирање и изработка на дидактички средства, осмислување на центри на активност и сл.);

-создава основа и интерес кај децата за развивање на основните културно-хигиенски и работни навики,како и навики за правилно конзумирање на оброците и при тоа води грижа за нивното здравје и безбедност;

и почитува и спроведува правилата на Етичкиот кодекс на однесување на работното место;

потребува прирачници и детски списанија како воспитно-образовни  материјали во функција на реализација на активностите  со претходно добиено решение за употреба од ресорното министерство;

ради партнерски однос со семејствата на децата, ја почитува приватноста на родителите и преку најразлични облици на соработка учествува во реализацијата на дел од активностите во установата;

еализира активности на место на отсутен воспитувач од соодветна возрасна група;

 1.  „Морковче“

VIII.1.1.ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

VIII.1.1.1. Оддел на воспитувачи

Реден број

68

Шифра

ДЕЗ 03 03 В04 001

Ниво

В4

Звање

приправник

Назив на работно место

Воспитувач на деца над 2-6 годишна возраст

Број на извршители

2

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

Дипломиран професор по предучилишно воспитание , дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание и дипломиран педагог.

Други посебни услови

Важечка лиценца за воспитувач

Работни цели

 

Оспособување за самостоојно вршење на воспитната работа со децата под надзор на менторот

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

- бара и ги следи советите на менторот, врши редовни консултации во врска со надминување на проблемите кои се јавуваат во тековното работење.

-го набљудува менторот во извршување на конкретни работни задачи,

-ја планира и реализира воспитно-образовната работа во групата со примена на современи дидактички методи,форми и принципи на работа со деца;

-работи на адаптацијата и социјализацијата на децата како и на унапредување и развивање на интелектуалните, комуникациските и творечките способности кај децата;

 -води педагошка евиденција и документација, изработува (пополнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во вопитната група;

-води евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

-го осмислува просторот педагошки, естетски и креативно притоа почитувајќи ги начелата од здравствен, хигиенски и безбедносен аспект (собирање и изработка на дидактички средства, осмислување на центри на активност и сл.);

-создава основа и интерес кај децата за развивање на основните културно-хигиенски и работни навики,како и навики за правилно конзумирање на оброците и при тоа води грижа за нивното здравје и безбедност;

-употребува прирачници и детски списанија како воспитно-образовни материјали во функција на реализација на активностите со претходно добиено решение за употреба од ресорното министерство;

-гради патнерски однос со семејствата на децата, ја почитува приватноста на родителите и преку најразлични облици на соработка учествува во реализацијата на дел од активностите во установата;

-реализира активности на место на отсутен воспитувач од соодветна возрасна група;

 
 1. VIII Организациона единица – ОБЈЕКТ „МОРКОВЧЕ“
 

VIII.1.1ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

 

VIII.1.1.2. Оддел на негователи

Реден број

69

 

Шифра

ДЕЗ 03 03 Д03 001

 

Ниво

Д3

 

Звање

Неговател

 

Назив на работно место

Неговател

 

Број на извршители

6

 

Одговара пред

Раководител на објект

 

Вид на образование

Четиригодишно средно училиште: средно медицинско училиште, средно насока гимназија, средно музичко училиште, средно ликовно училиште, средно фискултурно училиште

 

Други посебни услови

Важечка лиценца за неговател

 

Работни цели

 

 

 

Совесно стручно и одговорно вршење на работни задачи во врска со остварување на згрижувачка  работа со децата

 

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

а реализира згрижувачката дејност и редовно, уредно, планирано и осмислено води педагошка евиденција на попладневни активности со деца;

оди евиденција и изработува (пополнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во воспитната група;

оди евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

ктивно се вклучува во реализирање на испланираниот тек на денот, одржувајќи работна дисциплина и интерес и внимание кај децата;

а носи храната до и од занимална  и учествува во исхраната на децата;

-работи на спуштање и кревање на детските креветчиња и осмислува креативно исполнето време за период по пладневниот одмор на децата;

-секојдневно ги уредува гардеробните шкафчиња и  занималните;

чествува во осмислувањето на просторот педагошки, естетски и креативно притоа почитувајќи ги начелата од здравствен, хигиенски и безбедносен аспект (собирање и изработка на дидактички средства, осмислување на центри на активност и сл.);

и почитува и спроведува правилата на Етичкиот кодекс на однесување на работното место;

и згрижува и работи со деца  од соодветна возрасна група на место на отсутен неговател.

 
 
 1. VIII Организациона единица – ОБЈЕКТ „МОРКОВЧЕ“
 

VIII.1.1ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

 

VIII.1.1.2. Оддел на негователи

Реден број

70

 

Шифра

ДЕЗ 03 03 Д04 001

 

Ниво

Д4

 

Звање

Неговател

 

Назив на работно место

Приправник

 

Број на извршители

1

 

Одговара пред

Раководител на објект

 

Вид на образование

Четиригодишно средно училиште: средно медицинско училиште, средно насока гимназија, средно музичко училиште, средно ликовно училиште, средно фискултурно училиште

 

Други посебни услови

Важечка лиценца за неговател

 

Работни цели

 

 

- Оспособување за самостојно вршење на работните задачи

 

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-ги следи советите на менторот, врши редовни консултации во врска со надминување на проблемите нкои се јавуваат во тековното работење,

-го набљудува менторот во извршување на конкретните работни задачи,

-бара совети од менторот за секоја конкретна активност,

а реализира згрижувачката дејност и редовно, уредно, планирано и осмислено води педагошка евиденција на попладневни активности со деца;

оди евиденција и изработува (пополнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во воспитната група;

оди евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

ктивно се вклучува во реализирање на испланираниот тек на денот, одржувајќи работна дисциплина и интерес и внимание кај децата;

ја носи храната до и од занимална  и учествува во исхраната на децата;

-работи на спуштање и кревање на детските креветчиња и осмислува креативно исполнето време за период по пладневниот одмор на децата;

и почитува и спроведува правилата на Етичкиот кодекс на однесување на работното место;

и згрижува и работи со деца  од соодветна возрасна група на место на отсутен неговател.

 
 1. VIII  Организациона единица – ОБЈЕКТ „МОРКОВЧЕ“

VIII.1.2.Помошно-технички оддел

Реден број

71

Шифра

ДЕЗ 04 04 А04 001

Ниво

А4

Звање

Садомијач/сервирка

Назив на работно место

Садомијач/сервирка

Број на извршители

1

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

средно или основно образование.

Други посебни услови

 

Работни цели

 

 

почитување и соодветно применување на правилата за безбодност на храната

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

$1помага во подготвувањето на прехрамбените производи за оброците за децата;

$1помага во доставувањето на оброците до воспитните групи;

$1ги брише масичките во занималните пред и по јадење;

$1ги мие садовите и термосите и ја одржува целокупната хигиена во  кујната;

$1заедно со готвачите ја остава кујната во исправна состојба и врши проверка на апаратите при заминување од работа;

$1се грижи за правилна употреба на дезинфекционите средства при дезинфицирање на садовите,инвентарот и се останато во кујната;

$1се грижи за правилно складирање и изнесување на отпадот од кујната до местото за отпад;

$1се грижи за хигиена на помошните простории во кујната.

 1. VIII  Организациона единица – ОБЈЕКТ „МОРКОВЧЕ“

VIII.1.2.Помошно-технички оддел

Реден број

72

Шифра

ДЕЗ 04 01 А01 004

Ниво

А1

Звање

Хигиеничар

Назив на работно место

Хигиеничар

Број на извршители

2

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

средно или основно образование

Други посебни услови

 

Работни цели

 

одржува хигиена во објектот

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-ја одржува  хигиена на просториите  во објектот;

-врши дезинфекција на тоалетите со соодветно дезинфекционо средство;

-редовно го собира ѓубрето од корпите и уредно го складира и го изнесува од објектот до местото за отпад;

-ги крева креветчињата  по дневниот одмор на децата во воспитните групи;

-правилно ракува со машините за чистење - правосмукалки и со машините за перење и сушење и навремено известува за евентуални дефекти;

-редовна, правилна и рационална употреба на средствата за хигиена и дезинфекциони средства

- се грижи  за проветрување на просториите;

-по завршеното чистење на просториите врши проверка на водоводните и електричните инсталации, ги затвара и проверува сите врати и прозори со што ја обезбедува јавната установа за деца  од провали, поплави и кражби.

IX Организациона единица – ОБЈЕКТ „ПЕПЕРУТКА“

IX.1.1ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

IX.1.1.1 Оддел на воспитувачи

Реден број

73

Шифра

ДЕЗ 03 03 В03 001

Ниво

В3

Звање

Воспитувач

Назив на работно место

Воспитувач на деца над 2-6 годишна возраст

Број на извршители

3

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

Дипломиран професор по предучилишно воспитание, дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание  и дипломиран педагог

Други посебни услови

Важечка лиценца за воспитувач

Работни цели

 

 

 

Совесно, стручно и одговорно вршење на работи и работни задачи за остварување на воспитната работа со децата преку давање на основни знаења и вештини од општа култура

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-ја планира и реализира воспитно-образовната работа  во групата со примена на современи дидактички методи,форми и  принципи на работа со деца;

-работи на адаптацијата и социјализацијата на децата како и на унапредување и развивање на интелектуалните, комуникациските и творечките способности кај децата;

оди педагошка евиденција и документација, изработува (пополнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во вопитната група;

оди евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

о осмислува просторот педагошки, естетски и креативно притоа почитувајќи ги начелата од здравствен, хигиенски и безбедносен аспект (собирање и изработка на дидактички средства, осмислување на центри на активност и сл.);

-создава основа и интерес кај децата за развивање на основните културно-хигиенски и работни навики,како и навики за правилно конзумирање на оброците и при тоа води грижа за нивното здравје и безбедност;

и почитува и спроведува правилата на Етичкиот кодекс на однесување на работното место;

потребува прирачници и детски списанија како воспитно-образовни материјали во функција на реализација на активностите  со претходно добиено решение за употреба од ресорното министерство;

ради партнерски однос со семејствата на децата, ја почитува приватноста на родителите и преку најразлични облици на соработка учествува во реализацијата на дел од активностите во установата;

еализира активности на место на отсутен воспитувач од соодветна возрасна група;

 1.  „ПЕПЕРУТКА“

IX.1.1.ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

IX.1.1.1. Оддел на воспитувачи

Реден број

74

Шифра

ДЕЗ 03 03 В04 001

Ниво

В4

Звање

приправник

Назив на работно место

Воспитувач на деца над 2-6 годишна возраст

Број на извршители

3

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

Дипломиран професор по предучилишно воспитание , дипломиран воспитувач на деца од предучилишна возраст, дипломиран педагог за предучилишно воспитание и дипломиран педагог

Други посебни услови

Важечка лиценца за воспитувач

Работни цели

 

Оспособување за самостоојно вршење на воспитната работа со децата под надзор на менторот

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

- бара и ги следи советите на менторот, врши редовни консултации во врска со надминување на проблемите кои се јавуваат во тековното работење.

-го набљудува менторот во извршување на конкретни работни задачи,

-ја планира и реализира воспитно-образовната работа во групата со примена на современи дидактички методи,форми и принципи на работа со деца;

-работи на адаптацијата и социјализацијата на децата како и на унапредување и развивање на интелектуалните, комуникациските и творечките способности кај децата;

 -води педагошка евиденција и документација, изработува (пополнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во вопитната група и води евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

-го осмислува просторот педагошки, естетски и креативно притоа почитувајќи ги начелата од здравствен, хигиенски и безбедносен аспект (собирање и изработка на дидактички средства, осмислување на центри на активност и сл.);

-создава основа и интерес кај децата за развивање на основните културно-хигиенски и работни навики,како и навики за правилно конзумирање на оброците и при тоа води грижа за нивното здравје и безбедност;

 -употребува прирачници и детски списанија како воспитно-образовни материјали во функција на реализација на активностите со претходно добиено решение за употреба од ресорното министерство;

-гради патнерски однос со семејствата на децата, ја почитува приватноста на родителите и преку најразлични облици на соработка учествува во реализацијата на дел од активностите во установата;

-реализира активности на место на отсутен воспитувач од соодветна возрасна група;

 

IX Организациона единица – ОБЈЕКТ „ПЕПЕРУТКА“

 

IX.1.1 ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

 

IX.1.1.2. Оддел на негователи

Реден број

75

 

Шифра

ДЕЗ 03 03 Д03 001

 

Ниво

Д3

 

Звање

Неговател

 

Назив на работно место

Неговател

 

Број на извршители

4

 

Одговара пред

Раководител на објект

 

Вид на образование

Четиригодишно средно училиште: средно медицинско училиште, средно насока гимназија, средно музичко училиште, средно ликовно училиште, средно фискултурно училиште

 

Други посебни услови

Важечка лиценца за неговател

 

Работни цели

 

 

 

Совесно стручно и одговорно вршење на работни задачи во врска со остварување на згрижувачка  работа со децата

 

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

а реализира згрижувачката дејност и редовно, уредно, планирано и осмислено води педагошка евиденција на попладневни активности со деца;

оди евиденција и изработува (пополнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во воспитната група;

оди евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

ктивно се вклучува во реализирање на испланираниот тек на денот, одржувајќи работна дисциплина и интерес и внимание кај децата;

а носи храната до и од занимална  и учествува во исхраната на децата;

-работи на спуштање и кревање на детските креветчиња и осмислува креативно исполнето време за период по пладневниот одмор на децата;

-секојдневно ги уредува гардеробните шкафчиња и  занималните;

чествува во осмислувањето на просторот педагошки, естетски и креативно притоа почитувајќи ги начелата од здравствен, хигиенски и безбедносен аспект (собирање и изработка на дидактички средства, осмислување на центри на активност и сл.);

и почитува и спроведува правилата на Етичкиот кодекс на однесување на работното место;

и згрижува и работи со деца  од соодветна возрасна група на место на отсутен неговател.

 
 
 1. IX Организациона единица – ОБЈЕКТ „ПЕПЕРУТКА“
 

IX.1.1ВОСПИТНО-ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

 

IX.1.1.2. Оддел на негователи

Реден број

76

 

Шифра

ДЕЗ 03 03 Д04 001

 

Ниво

Д4

 

Звање

Неговател

 

Назив на работно место

Приправник

 

Број на извршители

6

 

Одговара пред

Раководител на објект

 

Вид на образование

Четиригодишно средно училиште: средно медицинско училиште, средно насока гимназија, средно музичко училиште, средно ликовно училиште, средно фискултурно училиште

 

Други посебни услови

Важечка лиценца за неговател

 

Работни цели

 

 

Оспособување за самостојно вршење на работните задачи

 

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-ги следи советите на менторот, врши редовни консултации во врска со надминување на проблемите нкои се јавуваат во тековното работење,

-го набљудува менторот во извршување на конкретните работни задачи,

-бара совети од менторот за секоја конкретна активност,

а реализира згрижувачката дејност и редовно, уредно, планирано и осмислено води педагошка евиденција на попладневни активности со деца;

оди евиденција и изработува (пополнува, евидентира) документи непосредно врзани со работата во воспитната група;

оди евиденција за наплата на партиципација за престој на детето во градинка и соработува со родителите и лицето од административниот дел по однос на истата проблематика;

ктивно се вклучува во реализирање на испланираниот тек на денот, одржувајќи работна дисциплина и интерес и внимание кај децата;

ја носи храната до и од занимална  и учествува во исхраната на децата;

-работи на спуштање и кревање на детските креветчиња и осмислува креативно исполнето време за период по пладневниот одмор на децата;

и почитува и спроведува правилата на Етичкиот кодекс на однесување на работното место;

и згрижува и работи со деца  од соодветна возрасна група на место на отсутен неговател.

 
 1. ОБЈЕКТ „ПЕПЕРУТКА“

IX.1.2.Помошно-технички оддел

Реден број

77

Шифра

ДЕЗ 04 04 А04 001

Ниво

А4

Звање

Садомијач/сервирка

Назив на работно место

Садомијач/сервирка

Број на извршители

2

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

средно или основно образование.

Други посебни услови

 

Работни цели

 

 

почитување и соодветна примена на правилата за безбодност на храната

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

$1помага во подготвувањето на прехрамбените производи за оброците за децата;

$1помага во доставувањето на оброците до воспитните групи;

$1ги брише масичките во занималните пред и по јадење;

$1ги мие садовите и термосите и ја одржува целокупната хигиена во  кујната;

$1заедно со готвачите ја остава кујната во исправна состојба и врши проверка на апаратите при заминување од работа;

$1се грижи за правилна употреба на дезинфекционите средства при дезинфицирање на садовите,инвентарот и се останато во кујната;

$1се грижи за правилно складирање и изнесување на отпадот од кујната до местото за отпад;

$1се грижи за хигиена на помошните простории во кујната.

 1. ОБЈЕКТ „ПЕПЕРУТКА“

IX.1.2.Помошно-технички оддел

Реден број

78

Шифра

ДЕЗ 04 01 А01 004

Ниво

А1

Звање

Хигиеничар

Назив на работно место

Хигиеничар

Број на извршители

3

Одговара пред

Раководител на објект

Вид на образование

средно или основно образование.

Други посебни услови

 

Работни цели

 

одржува хигиена во објектот

Работни задачи и обврски

 

 

 

 

 

-ја одржува  хигиена на просториите  во објектот;

-врши дезинфекција на тоалетите со соодветно дезинфекционо средство;

-редовно го собира ѓубрето од корпите и уредно го складира и го изнесува од објектот до местото за отпад;

-ги крева креветчињата  по дневниот одмор на децата во воспитните групи;

-правилно ракува со машините за чистење - правосмукалки и со машините за перење и сушење и навремено известува за евентуални дефекти;

-редовна, правилна и рационална употреба на средствата за хигиена и дезинфекциони средства

- се грижи  за проветрување на просториите;

-по завршеното чистење на просториите врши проверка на водоводните и електричните инсталации, ги затвара и проверува сите врати и прозори со што ја обезбедува јавната установа за деца  од провали, поплави и кражби.

 1. X.ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 22

Овој Правилник може да се измени и дополни на начин и постапка како и при неговото донесување.

Член 23

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за систематизација на работни места на ЈУДГ “25 МАЈ“ – О.Гази Баба- Скопје со број 01-278/2од 12.06.2019 год., Правилник за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места на ЈУДГ „25 мај“  Гази баба, Скопје бр.01-383/11 од 20.09.2019 год.и Правилник за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места на ЈУДГ „25 мај“ – Гази баба, Скопје бр.01-82/1 од 05.02.2021 год.

Член 24

            Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а по предходно добиена согласност од Министерството за информатичко општество и администрација, ќе се применува по добиената согласност од Советот на Општина Гази Баба.

Член 25

             Составен дел на овој правилник е табеларниот приказ на работните места.

Дел.бр.01-279/1

16.06.2021г.      

                                                                                           Претседател на УО,

                                                                                                  _________________        

                                                                                                

 

ПРИЛОГ

XI. ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ЈУДГ „25 МАЈ“

***

Шифра на работно место

Назив на работно место

Број на извршители

И

Г

ПГ

К/Н

Б

$11. АДМИНИСТРАТИВНА И ПОМОШНО-ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

1.1 АДМИНИСТРАТИВЕН ОДДЕЛ

1

ДЕЗ

01

02

В01

001

СОВЕТНИК - СЕКРЕТАР

1

2

ДЕЗ

01

02

В02

002

ВИШ СОРАБОТНИК-СМЕТКОВОДИТЕЛ

1

3

ДЕЗ

01

02

В04

002

ПОМЛАД СОРАБОТНИК СМЕТКОВОДИТЕЛ

1

4

ДЕЗ

01

02

Г01

006

САМОСТОЕН РЕФЕРЕНТ -МАТЕРИЈАЛЕН КНИГОВОДИТЕЛ

1

5

ДЕЗ

01

02

Г03

004

РЕФЕРЕНТ - АНАЛИТИЧАР ЕВИДЕНТИЧАР

1

6

ДЕЗ

01

02

Г04

003

ПОМЛАД РЕФЕРЕНТ - АДМИНИСТРАТОР(ВРШИТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ)

1

$12. ДАВАТЕЛИ НАУСЛУГИ

                                                          2.1.СТРУЧНА СЛУЖБА

2.1.1. ОДДЕЛ НА СТРУЧНИ РАБОТНИЦИ

7

ДЕЗ

03

03

Б04

001

СТРУЧЕН РАБОТНИК - ДИПЛОМИРАН ПЕДАГОГПРИПРАВНИК

1

8

ДЕЗ

03

03

Б04

002

ДИПЛОМИРАН ПСИХОЛОГ - ПРИПРАВНИК

1

9

ДЕЗ

03

03

Б04

003

ДИПЛОМИРАН СОЦИЈАЛЕН РАБОТНИК -ПРИПРАВНИК

1

10

ДЕЗ

03

03

Б03

004

СТРУЧЕН РАБОТНИК – ДИПЛОМИРАН ДЕФЕКТОЛОГ/СПЕЦИЈАЛЕН ЕДУКАТОР И РЕХАБИЛИТАТОР

1

11

ДЕЗ

03

03

Б04

005

 ДИПЛОМИРАН ЛОГОПЕД - ПРИПРАВНИК

1

2.1.2. ОДДЕЛ НА СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ

12

ДЕЗ

03

03

Г03

001

СТРУЧЕН СОРАБОТНИК -МУЗИЧКИ ПЕДАГОГ

1

13

ДЕЗ

03

03

Г03

003

СТРУЧЕН СОРАБОТНИК -ДИПЛОМИРАН ПЕДАГОГ ПО ФИЗИЧКО ВОСПИТАНИЕ

1

14

ДЕЗ

03

03

Г04

015

СТРУЧЕН СОРАБОТНИК -ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ПРИПРАВНИК

1

                                                3.ОРГАНИЗАЦИОНА ЕДИНИЦА - ОБЈЕКТ

3.1 РАКОВОДИТЕЛ НА ОБЈЕКТ

15

ДЕЗ

03

03

А01

008

РАКОВОДИТЕЛ

6

                                                          3.2.ВОСПИТНО – ЗГРИЖУВАЧКА СЛУЖБА

3.2.1 ОДДЕЛ ЗА ВОСПИТУВАЧИ

16

ДЕЗ

03

03

В01

004

СОВЕТНИК - ВОСПИТУВАЧ НА ДЕЦА ОД ДВЕ ДО ШЕСТГОДИШНА ВОЗРАСТ

1

17

ДЕЗ

03

03

В02

001

МЕНТОР - ВОСПИТУВАЧ НА ДЕЦА ОД ДВЕ ДО ШЕСТГОДИШНА ВОЗРАСТ

1

18

ДЕЗ

03

03

В03

001

ВОСПИТУВАЧ НА ДЕЦА ОД ДВЕ ДО ШЕСТГОДИШНА ВОЗРАСТ

36

19

ДЕЗ

03

03

В04

001

ВОСПИТУВАЧ НА ДЕЦА ОД ДВЕ ДО ШЕСТГОДИШНА ВОЗРАСТ - ПРИПРАВНИК

10

3.2.2 ОДДЕЛ ЗА НЕГОВАТЕЛИ

20

ДЕЗ

03

03

Д02

001

НЕГОВАТЕЛ МЕНТОР

1

21

ДЕЗ

03

03

Д03

001

НЕГОВАТЕЛ

58

22

ДЕЗ

03

03

Д04

001

НЕГОВАТЕЛ ПРИПРАВНИК

14

3.3. ПОМОШНО-ТЕХНИЧКИ ОДДЕЛ

3.3.1. Одржување на објекти и опрема

23

ДЕЗ

04

01

А01

001

ХАУСМАЈСТОР

2

24

ДЕЗ

04

05

А01

002

МАГАЦИОНЕР

1

25

ДЕЗ

04

05

А01

003

НАБАВУВАЧ

1

26

ДЕЗ

04

01

А01

005

ГРАДИНАР

4

3.3.2. Превоз на лица и опрема

27

ДЕЗ

04

03

А01

001

ВОЗАЧ

1

3.3.3. Лица во кујна

28

ДЕЗ

04

04

А01

001

ГЛАВЕН ГОТВАЧ

1

29

ДЕЗ

04

04

А02

001

ГОТВАЧ

1

30

ДЕЗ

04

04

А03

001

ПОМОШНИК ГОТВАЧ

3

31

ДЕЗ

04

04

А04

001

САДОМИЈАЧ/СЕРВИРКА

13

3.3.4.  Други помошно-технички лица

32

ДЕЗ

04

01

А01

004

ХИГИЕНИЧАР

24

33

ДЕЗ

04

05

А01

005

ПЕРАЧКА ПЕГЛАЧКА

2

 

 

XII.ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА (работна карта)

Р. бр.

шифра

Звање и/или назив на р.м.

Број на систем. р.м.

Број на пополнети. р.м.

Админ. Сл.

Дават. на услуги

Пом. Тех. пе

$11. 

ДЕЗ 01 02 В01 001

Советник- секретар

1

1

   

$12. 

ДЕЗ 01 02 В02 002

Виш соработник -сметководител

1

1

   

$13. 

ДЕЗ 01 02 В04 002

Помлад соработник сметководител

1

1

   

$14. 

ДЕЗ 01 02 Г01 006

Самостоен референт – мат. книговодител

1

1

   

$15. 

ДЕЗ 01 02 Г03 004

Референт аналитичар евидентичар

1

     

$16. 

ДЕЗ 01 02 Г04 003

Помлад референ администратор(вршител на административни работи)

1

     

$17. 

ДЕЗ 03 03 Б04 001

Стручен работник Дипломиран педагог -приправник

1

     

$18. 

ДЕЗ 03 03 Б04 002

Стручен работник Дипломиран психолог приправник

1

     

$19. 

ДЕЗ 03 03 Б04 003

Стручен работник Дипломиран социјален работник приправник

1

     

$110. 

ДЕЗ 03 03 Б03 004

Дипломиран дефектолог (социјален едукатор и рехабилитатор)

1

 

1

 

$111. 

ДЕЗ 03 03 Б04 005

Стручен работник

Дипломиран логопед приправник

1

     

$112. 

ДЕЗ 03 03 Г03 001

Стручен соработник

Музички педагог

1

 

1

 

$113. 

ДЕЗ 03 03 Г03 003

Стручен соработник

Дипломиран професор по физичко воспитание

1

 

1

 

$114. 

ДЕЗ 03 03 Г04 015

Стручен соработник

Виша медицинска сестра приправник

1

     

 

ОБЈЕКТ  СОНЦЕ

$115. 

ДЕЗ 03 03 А01 008

Раководител

1

     

$116. 

ДЕЗ 03 03 В01004

Советник воспитувач

1

     

$117. 

ДЕЗ 03 03 В02 001

Ментор воспитувач

1

     

$118. 

ДЕЗ 03 03 В03 001

Воспитувач на деца од 2-6 годишна возраст

8

 

8

 

$119. 

ДЕЗ 03 03 В04 001

Приправник воспитувач

1

 

1

 

$120. 

ДЕЗ 03 03 Д02 001

Ментор неговател

1

     

$121. 

ДЕЗ 03 03 Д03 001

Неговател

12

 

12

 

$122. 

ДЕЗ 03 03 Д04 001

Приправник неговател

1

 

1

 

$123. 

ДЕЗ 04 01 А01 001

хаусмајстор

2

   

2

$124. 

ДЕЗ 04 05 А01 002

Магационер

1

   

1

$125. 

ДЕЗ 04 05 А01 003

Набавувач

1

     

$126. 

ДЕЗ 04 01 А01 005

Градинар

1

   

1

$127. 

ДЕЗ 04 03 А01 001

Возач

1

   

1

$128. 

ДЕЗ 04 04 А01 001

Главен готвач

1

   

1

$129. 

ДЕЗ 04 04 А02 001

Готвач

1

     

$130. 

ДЕЗ 04 04 А03 001

Помошник готвач

2

   

2

$131. 

ДЕЗ 04 04 А04 001

Садомијач/серверка

4

   

3

$132. 

ДЕЗ 04 01 А01 004

Хигиеничар

5

   

4

$133. 

ДЕЗ 04 05 А01 005

Перачка-пеглачка

1

     

ОБЈЕКТ  СИНОЛИЧКА

$134. 

ДЕЗ 03 03 А01 008

Раководител

1

     

$135. 

ДЕЗ 03 03 В03 001

Воспитувач на деца од 2-6 годишна возраст

6

 

5

 

$136. 

ДЕЗ 03 03 В04 001

Приправник воспитувач

1

 

1

 

$137. 

ДЕЗ 03 03 Д03 001

Неговател

9

 

6

 

$138. 

ДЕЗ 03 03 Д04 001

Приправник неговател

2

 

1

 

$139. 

ДЕЗ 04 01 А01 005

Градинар

1

   

1

$140. 

ДЕЗ 04 04 А04 001

Садомијач/серверка

2

   

1

$141. 

ДЕЗ 04 01 А01 004

Хигиеничар

4

   

2

ОБЈЕКТ  ИСКРА

$142. 

ДЕЗ 03 03 А01 008

Раководител

1

     

$143. 

ДЕЗ 03 03 В03 001

Воспитувач на деца од 2-6 годишна возраст

4

 

3

 

$144. 

ДЕЗ 03 03 В04 001

Приправник воспитувач

1

 

1

 

$145. 

ДЕЗ 03 03 Д03 001

Неговател

6

 

4

 

$146. 

ДЕЗ 03 03 Д04 001

Приправник неговател

2

 

1

 

$147. 

ДЕЗ 04 04 А04 001

Садомијач/серверка

1

   

1