• ЈУДГ ,, 25 Мај'

    - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
  • ЈУДГ ,, 25 Мај'

    еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
  • 1
  • 2
  • 3

„Новогодишни украси„ - работилница - Објект Пони (25.12.2018)

украси 1украси 2украси 3украси 4украси 5украси 6украси 7

 Наслов на реализирана активност: „Новогодишни украси„ -креативна работилница со родители

Опис на активноста: Целта на активноста беше да се поттикнуваат родителите и децата на меѓусебна соработка и креативност, како и да се поттикнуваат децата да истражуваат при користење на различен ликовен и неликовен материјал

Возрасна група: Мала гр. (3-4 год.)

Воспитувач: Анета Илиќ Митревска

Објект: Пони

Датум: 25.12.2018 година