• ЈУДГ ,, 25 Мај'

    - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
  • ЈУДГ ,, 25 Мај'

    еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
  • 1
  • 2
  • 3

„Правиме новогодишни украси„ - Објект Пони (25.12.2018)

украси 1украси 2украси 3украси 4украси 5украси 6украси 7украси 8украси 9украси 10

 Наслов на реализирана активност: „Правиме новогодишни украси„ - креативна работилница со родители

Опис на активноста: Во текот на активноста имавме за цел детето да се навикнува да учествува во уредување на просторот , да се оспособува кон воспоставување односи со др. непознати лица и да се развива детската креативност и фантазија. Во текот на креативната работилница присуствуваа неколку родители кои изработија украси во заедничка работа со своите деца. Сите деца китеа елкички со украсни декорации и боеа новогодишен цртеж. Работилницата беше успешна , а децата среќни и задоволни. Некои од родителите кои не беа во можност да дојдат , донесоа веќе подготвени украси со своите деца .

Возрасна група: Голема гр. (5-6 год.)

Воспитувач: Крстена Јовановска

Објект: Пони

Датум: 25.12.2018 година