• ЈУДГ ,, 25 Мај'

    - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
  • ЈУДГ ,, 25 Мај'

    еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
  • 1
  • 2
  • 3

„Мојата новогодишна честитка„ - Објект Сонце (26.12.2018)

1234567891011

 Наслов на реализирана активност: „Мојата новогодишна честитка„

Опис на активноста: Со реализирање на оваа активност секое дете индивидуално беше поттикнато да изработи сопствена новогодишна честитка

Возрасна група: Хетерогена гр. (3-5 год.)

Воспитувач: Донка Сотировска

Објект: Сонце

Датум: 26.12.2018 година