• ЈУДГ ,, 25 Мај'

    - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
  • ЈУДГ ,, 25 Мај'

    еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
  • 1
  • 2
  • 3

Новогодишна креативна работилница - Објект Пони (26.12.2018)

елки 1елки 2елки 3елки 4елки 5елки 6елки 7елки 8елки 9елки 10елки 11елки 12елки 13

 Наслов на реализирана активност: Новогодишна креативна раотилница

Опис на активноста: Во рамките на отворен ден во објектот Пони се одржа работилница во соработка со родителите . Во оваа голема група родителите со своите дечиња тимски изработија Новогодишни елки. Ги декорираа со различни украси со што се вежбаа манипулативните вештини кај децата , а се создаде и весела работна атмосфера.

Возрасна група: Голема гр. (5-6 год.)

Воспитувач: Мирјана Стојчевска

Објект: Пони

Датум: 26.12.2018 година