• ЈУДГ ,, 25 Мај'

    - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
  • ЈУДГ ,, 25 Мај'

    еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
  • 1
  • 2
  • 3

„Дедо Мраз во Морковче„ - Објект Морковче (26.12.2018)

д 1д 2д 3д 4д 5д 6д 7д 8д 9д 10д 11д 12д 13д 14д 15

 Наслов на реализирана активност: „Дедо Мраз во Морковче„

Опис на активноста: Дружење на децата со дедо Мраз и поттикнување на весело распложение

Возрасна група: Мала хетерогена гр. (3-5 год.) и Голема хетерогена гр. (4-6 год.)

Воспитувач: Маја Стојчевска и Христина Донева

Објект: Морковче

Датум: 26.12.2018 година