• ЈУДГ ,, 25 Мај'

    - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
  • ЈУДГ ,, 25 Мај'

    еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
  • 1
  • 2
  • 3

Час по физичка активност - Објект Сонце (27.12.2018)

1234567891011

 Наслов на реализирана активност: Час по физичка активност

Опис на активноста: Со помош на професорот по физичко воспитување , низ текот на неделата се реализираат активности во спортската сала на градинката. Со тоа се допринесува за развој на мускулатурата на децата, рамнотежата, како и координацијата во просторот

Возрасна група: Хетерогена гр. (3-5 год.)

Воспитувач: Донка Сотировска

Објект: Сонце

Датум: 27.12.2018 година