• ЈУДГ ,, 25 Мај'

    - еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете - индивидуализиран пристап кон детето - вклучување на семејството и пошироката општествена заедницата во воспитно образовниот процес Read More
  • ЈУДГ ,, 25 Мај'

    еднаков пристап до квалитетна воспитно –образовно делување и згрижување на секое дете Read More
  • 1
  • 2
  • 3

правта на детето - Објект Сонце (31.10.2019)

petko 1petko 2petko 3petko 4petko 5

 Наслов на реализирана активност:

Опис на активноста:

Возрасна група:

Воспитувач:

Објект:

Датум: